MZe - podpora prevence před povodněmi

MZe - podpora prevence před povodněmi


NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI Program 129 360

Kdo může žádat:

  • Státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce

Podporované aktivity:

  1. Opatření s retencí - Podprogram 129 364 – zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží, úprava stávajících suchých poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody za podmínky zachování protipovodňové funkce nádrže příp. doprovodná opatření v rámci systémového řešení protipovodňových opatření.
  2. Opatření podél vodních toků – Podprogram 129 365 - zvyšování průtočné kapacity koryt, jejich stabilizace včetně souvisejících objektů v korytech vodních toků, výstavba ochranných zdí, hrází a valů.

Výše a míra podpory:

Podprogram 129 364: Obce max. do výše 90 % stavebních nákladů

Podprogram 129 365: Obce max. do výše 85 % stavebních nákladů

Termín výzvy:

  • Průběžně, poslední termín pro podání žádosti je 31.12.2023