MPO - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

MPO - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití


Revitalizace starých stavebních zátěží ve vlastnictví obcí pro podnikatelské využití 

Předběžné žádosti

Cíl podpory:

Podpora městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Na co je možné získat podporu:

 • Revitalizace brownfieldů:
  • renovace budov pro dosažení energetických úspor
  • demolice a výstavba energeticky úsporných budov

Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury

Kdo může žádat:         

 • Města, městské části, obce a kraje

Alokace výzvy:

 • Bude upřesněna ve výzvě

Výše a míra podpory:

 • Na jeden projekt max. 10 mil EUR.
 • Požadovaná dotace (max. 6500 Kč/m3, vymezení a specifikace způsobilých výdajů bude upřesněno ve výzvě)

Termín vyhlášení výzvy:

 • 21.3.2022 (Předběžné žádosti)
 • Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu plných žádostí o podporu – bude upřesněno

Termín výzvy: 21.3.2022-  31. 12. 2023

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba).
 • U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami.
 • U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.

Další podrobnosti zejména definice typu podporované činnosti (renovace/demolice a nová výstavba) budou stanoveny ve výzvě. Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).