THÉTA - vývoj nových produktů a technologií

THÉTA - vývoj nových produktů a technologií


THÉTA – 5. veřejná soutěž

Cíl podpory:    

je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • Podprogram 1 (PP1): zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy,
 • Podprogram 2 (PP2): nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,

Kdo může žádat:

 • výzkumné organizace
 • podniky 

Termín výzvy:

 • od 2. 6. 2022 do 22. 7. 2022

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy 710 mil. Kč
 • Max. výše podpory PP1/PP2: 10 mil. Kč /není stanovena
 • Max. výše podpory PP1/PP2: 90 % / 60 %

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Patent
 • Poloprovoz
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky