MF - podprogram 298213

MF - podprogram 298213


 Ministerstvo financí ČR

Zaměření:      podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Kdo může žádat:               

Příjemce finančních prostředků (dále jen účastník) je zřizovatel školského zařízení a současně vlastník pořizovaného majetku nebo majetku, který je předmětem zhodnocení a kterému výhradně může být dotace poskytnuta

Podporované aktivity:

 • Podprogram má přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu obyvatel, demografického vývoje a stále pokračující migrací a zajistit dosažení úrovně schopné dlouhodobě pokrýt kvalitní zákonem požadované povinné vzdělávání v základním školství.
  • Modernizace,
  • Přístavba,
  • Nástavba

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:            

 • výše spoluúčasti státu na financování akce nepřesáhne 30 mil. Kč ročně na 1 projekt (akci)

Intenzita podpory:                                         max.70 %  z celkových nákladů akce.

Termín výzvy:                                                 12 / 2017


Ostatní podmínky

 • Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi
 • Z podprogramu nelze financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu.
 • Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu v rozpočtovém období 2016 nelze do státního rozpočtu zařadit akce (projekty) na výstavbu nového školského zařízení.
 • Dotaci nelze poskytnout na již dokončenou akci, nebo kde není prokázáno zajištění plného financování.
 • V případě, že se jedná o akci rozčleněnou na více etap, je součástí investičního záměru popis jednotlivých etap z hlediska věcného, finančního i časového.
 •  Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, případně technologické části stavby, přičemž platí zásada, že se jedná o samostatné funkční celky, které budou také ve stanoveném termínu v souladu s právními předpisy uvedeny do provozu. Z dotace není možné mimo jiné hradit náklady přípravy a zabezpečení akce (zejména projektovou dokumentaci).
 • Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů).
 • Pokud příjemce dotace zahájí realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, učiní tak s vědomím, že v případě jejího neposkytnutí ponese důsledky sám (na dotaci není právní nárok).
 • Je možné předkládat i víceleté projekty.
 • Finanční prostředky poskytované v rámci kapitoly VPS nejsou převoditelné z roku na rok a musí být využity ve stejném roce, ve kterém byly poskytnuty. Z tohoto důvodu bude Ministerstvo financí povolovat přesuny financování mezi jednotlivými lety jenom ve zvlášť odůvodněných případech vzniklých z důvodů závažných nepředvídatelných situací. Ministerstvo financí nepovolí přesun prostředků do dalších let, pokud tato potřeba vznikne z důvodu nedostatečné přípravy projektu nebo z jiných důvodů vzniklých na straně příjemce dotace.

 

 

Zaslané žádosti budou posuzovány na základě soustavy hodnotících kritérií, které vycházejí ze schválené dokumentace k podprogramu:

 • demografický vývoj
 • účel poskytnuté dotace dle specifikace podprogramu
 • spádovost školy o zabezpečení dostupnosti školských zařízení v rámci dopravní obslužnosti¨
 • důkladná analýza skutečných kapacit a jejich využití (včetně počtu tříd v jednotlivých ročnících a průměrného počtu žáků ve třídě) o zhodnocení využití nové požadované kapacity po dobu nejméně 10 let v daném místě
 • statistika a technické standardy MŠMT.