Středočeský kraj - Fond obnovy venkova 2021-2024

Středočeský kraj - Fond obnovy venkova 2021-2024


 

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem programu je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 v rámci tematického zadání veřejná infrastruktura.

Kdo může žádat:

 • obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje

Podporované aktivity:

 • Dopravní infrastruktura
  • stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další,
 • Technická infrastruktura
  • stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení (např. vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními pohromami a další),
 • Občanské vybavení
  • stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další,
 • Veřejná prostranství

Intenzita podpory:

 • obce do 199 obyvatel: max. 3 žádosti do max. souhrnné výše 200 000 Kč, min. 50 000 Kč,
 • obce od 200 do 2000 obyvatel: max. 3 žádosti do max. souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, min. 50 000 Kč,
 • min. spoluúčast: 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
 • alokace programu: 578 000 000 Kč.

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 28. června 2024 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Projekt, jehož realizace je předmětem dotace, může být realizován pouze na majetku, který musí být ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. Tento majetek nesmí být komerčně pronajat, s výjimkou pronájmu za účelem poskytování poštovních, sociálních a zdravotních služeb.
 • V případě, že žádost nebude podána v souladu s Programem, bude žadatel vyzván prostřednictvím internetové aplikace k jejímu doplnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
 • Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů na realizaci projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
 • Projekt, na který je poskytnuta dotace dle tohoto Programu je možné spolufinancovat z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).
 • Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80 % u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce.

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelné náklady projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
  • např.: zpracování projektové dokumentace na realizovaný projekt, geodetické zaměření, geodetický plán, revize, technický dozor investora, obsluha staveniště atd., průzkumné práce, stavební materiál, bourací a demoliční práce a stavební práce, demontáž, odvoz a likvidace stavební suti, odvodnění, výstavba, výměna a zpevnění povrchů, realizace přístupových ploch, oplocení, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas, investiční víceúčelová zařízení nad 80 000 Kč bez DPH na údržbu zeleně, svoz odpadu, víceúčelová hasičská technika atd., elektronické zabezpečovací, požární a kamerové systémy, vestavěné vybavení.
 • Neuznatelné náklady:
  • např.: zpracování žádosti o dotaci a odměna projektovému manažerovi, nákup budov či pozemků, volně stojící vybavení (kancelářské vybavení, nábytek, výpočetní technika včetně příslušenství, trezor, elektrické spotřebiče, nádobí atd.), nákup nářadí do 80 000 Kč bez DPH.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu projektu,
 • Platný souhlas s provedením ohlášené stavby nebo platné stavební povolení,
 • Výpis z katastru nemovitostí,
 • Písemné souhlasy všech vlastníků pozemků,
 • Fotodokumentace,
 • Plná moc v originále.