IROP - 1.2 - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - výzva č.73

IROP - 1.2 - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - výzva č.73


IROP 2014 – 2020 – výzva č. 73

1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Cíl podpory:

 • Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Kdo může žádat:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Výše a míra podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 5 %
 • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 0 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • 16.5.2017- 27.9.2017

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

 1. rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů P+R, K+R nebo B+R jakožto integrální součásti terminálů,
 2. rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

 Není možná kombinace uvedených aktivit v jedné žádosti o podporu.

Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému.

 

Terminálem se rozumí:

 •  přestupní uzel veřejné dopravy. Přestupní uzel je místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy. Terminálem je také přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce, o délce max. 200 m.
 • Projekt terminálu musí splňovat minimální parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální automobilové dopravy a zohledňovat doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2. Přestupní uzly se podle ČSN 73 6425-2 dělí podle významu a funkce na přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy, přestupní uzly regionálního významu a přestupní uzly nadregionálního významu, podle velikosti na přestupní zastávky, stanoviště, stanice a nádraží.
 • Přestupní zastávkou se pro potřeby těchto Pravidel rozumí přestupní uzel malého dopravního významu, ve kterém jsou dvě nebo tři odjezdová stání pro jeden směr jízdy a cestujícím je umožněn přestup mezi linkami veřejné dopravy.
 • Zastávkou se pro potřeby těchto Pravidel rozumí předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení vozidla veřejné dopravy, související nástupiště a vybavení umístěné v prostoru terminálu (přestupního uzlu).
 • Samostatnou/izolovanou zastávkou se pro potřeby těchto Pravidel rozumí předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení vozidla veřejné dopravy, související nástupiště a vybavení umístěné na silnici nebo místní komunikaci mimo přestupní uzel.
 • Parkovacím systémem P+R se rozumí parkoviště, parkovací dům, jeho část, část pozemní komunikace nebo terminálu zahrnující parkovací plochy pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování vozidla na dobu většinou kratší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu. Parkovacím systémem K+R se rozumí část parkoviště, parkovacího domu, pozemní komunikace nebo terminálu zahrnující pruhy určené k uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou pro vystoupení/nastoupení cestujících, kteří následně/předtím v přímé návaznosti využijí veřejnou dopravu. Parkovacím systémem B+R se rozumí parkoviště, parkovací dům, jeho část nebo část terminálu zahrnující parkovací plochy pro jízdní kola cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování jízdního kola na dobu většinou kratší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu.
 • Parkovací systém P+R, K+R a B+R musí být součástí terminálu (přestupního uzlu), nebo mezi ním a samostatnou/izolovanou zastávkou, stanicí nebo přestupním uzlem musí existovat přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce, o délce max. 200 m. Počátečním nebo koncovým bodem takového propojení může být např. vchod/vstup na parkoviště, okraj nástupiště, okraj prostoru pro čekající cestující, vchod do výpravní budovy apod., vztažným bodem nemůže být okraj pozemku.

 

Samostatný parkovací systém

 •  je takový parkovací systém, který není součástí projektu terminálu v IROP a nezahrnuje infrastrukturu pro veřejnou dopravu (nezahrnuje zastávky ve stávajícím terminálu, stávající stanici, stávající samostatnou zastávku, na kterou je vázán).
 • Samostatným parkovacím systémem P+G se rozumí parkoviště, parkovací dům nebo část pozemní komunikace zahrnující parkovací plochy pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování vozidla na dobu většinou kratší než 24 hodin pokračují v cestě pěšky.
 • Pojem rekonstrukce/modernizace terminálu nebo parkovacího systému zahrnuje stavební úpravy přestupního uzlu, parkoviště nebo parkovacího domu, jimiž dochází minimálně k přestavbě zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch pro vozidla a chodce (cestující), a jejichž výsledkem je zachování nebo navýšení kapacity terminálu nebo parkovacího systému. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-2, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15).

Povinné přílohy

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Studie proveditelnosti
 4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 7. Položkový rozpočet stavby
 8. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 9. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 10. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
 11. Čestné prohlášení o skutečném majiteli