IROP 2014 – 2020 – výzva č. 72 - Cyklodoprava II

IROP 2014 – 2020 – výzva č. 72 - Cyklodoprava II


IROP 2014 – 2020 – výzva č. 72

Cyklodoprava II

1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Cíl podpory:

 • Bude podporována rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy.

 

Kdo může žádat:
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

 

Výše a míra podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 5 %
 • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí –
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 0 %

 

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč
 •  Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

 

Termín výzvy:

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu:  24.4. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu:  7.9. 2017

 

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

 

Přílohy k žádosti:

 • Plná moc
 • Zadávací a výběrová řízení
 • Studie proveditelnosti
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 • Smlouva o spolupráci
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli