OPŽP - 5.1 - Energetické úspory veřejných budov

OPŽP - 5.1 - Energetické úspory veřejných budov


 

 

Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace

Výše a míra podpory:

 • Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.
 • U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1.
 • U projektů z oblasti 5.1.b je max. výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2.
 • Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

 

Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.a (zateplení)

Výše podpory

%

35%

40%

50%

Sledovaný parametr

Jednotka

 

 

 

Úspora celkové energie

%

≥ 20

≥ 40

≥ 60

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem [W.m-2.K-1]

-

≤ 0,9xUem,R

≤ 0,80x Uem,R

 

Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.b (výměna zdroje tepla)

Typ projektu

Výše podpory (%)

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

40%

 

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaického systému

60 %

Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

70 %

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost)

70%

 

Termín výzvy:

 • 2.3.2020 – 2.3.2021

 

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů.

b) Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci specifického cíle nemohou být podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů

 

ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE

Kč bez DPH / m2

Obvodové stěny

3 335

Ploché a šikmé střešní konstrukce

2 530

Konstrukce k nevytápěným prostorům

1 150

Podlahy na zemině

2 875

Výplně otvorů

8 050

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení vč.položkového rozpočtu
 • Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou
 • Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku bude podmínkou pro vydání právního aktu.
 • Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů), že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.