OPŽP - 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

OPŽP - 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech


 

Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 4.4.: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby podnikající

Výše a míra podpory:

 • Dotace max. 60% z celkových způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH)

Termín výzvy:

 • 3.2.2020 – 2.11.2020

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity:

4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory
 • výdaje spojené se založením ploch trávníků do výše 20 % celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin,
 • výdaje spojené se založením trvalkových záhonů do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin,
 • výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku) s polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně
 • výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,
 • výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků),
 • výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny.
 • V případě opatření, které vyžadují úkon stavebního úřadu, a opatření na realizaci výsadeb dřevin musí příjemce zajistit 10letou udržitelnost.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace vč.položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb.
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy (např.územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami)
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody
 • Stanovisko místně příslušného stavebního úřadu dokládající soulad s ÚPD