OPŽP - 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny - VODA

OPŽP - 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny - VODA


 

Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby

Výše a míra podpory:

 • Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“, „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.
 • V případě obnovy vodních nádrží – dotace max. do 60%
 • V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je zapracována do MS2014+ modulu CBA.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).
 • Výzva se vztahuje na celé území ČR mimo hl.města Prahy

Termín výzvy:

 • 3.2.2020 - 2.11.2020

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
 • posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory

Přílohy žádosti:

a) Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace vč.položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb.

Náležitosti projektové dokumentace:

a. popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. fotodokumentace a biologického posouzení;

b. zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření;

c. posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci;

d. v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření

b) Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy (např.územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami)

c) Stanovisko orgánu ochrany přírody

d) Stanovisko místně příslušného stavebního úřadu dokládající soulad s ÚPD

e) Výpis z KN a snímek z katastrální mapy

f) Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření (v případě, že žadatel není vlastníkem)

Specifická kritéria přijatelnosti – malé vodní nádrže

 • Výše podpory pro obnovu vodních nádrží je 60 %. Oprava hráze, vypouštěcího zařízení, popř. bezpečnostního přelivu je způsobilým výdajem.
 • Samostatné odbahnění rybníka bez podpory ekologicko-stabilizačních funkcí podpořit nelze.
 • V PO 4 nebudou podporovány projekty, jejichž cílem je pouze retence (akumulace) vody v krajině, a projekty, které by znamenaly negativní zásah do stávajících ekologicko-stabilizačních funkcí krajiny (např. realizace rybníku na vodním toku přírodního charakteru s aktivní údolní nivou). Jednou z podmínek dotace je, že chov ryb neoslabí ekologické funkce nádrže. Dodržování podmínek hospodaření na rybníce je kontrolováno.