OPŽP - 4.2 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP - 4.2 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu


 

Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 4.2: Posílit biodiverzitu

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby

Výše a míra podpory:

 • Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě projektů generujících příjmy bude výše podpory obecně stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery / flat rate, jež jsou zapracovány do MS2014+ modulu CBA.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).
 • Výzva se vztahuje na celé území ČR mimo hl.města Prahy

Termín výzvy:

 • 3.2.2020 – 2.11.2020

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Aktivita 4.2.2: Opatření budování a údržba návštěvnické infrastruktury

 • Projekt vyplývá z plánu péče o ZCHÚ.
 • Projekt není zaměřen pouze na kulturní a turistickou infrastrukturu (projekt musí přispívat k usměrnění návštěvnosti a/nebo k interpretaci předmětu ochrany ZCHÚ).

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů

 • Projekt je zaměřen vyjmenované vybrané druhy ze seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo z Černého seznamu invazních druhů, který má jednoznačně negativní vliv na strukturu a funkci ekosystémů (ohrožuje jejich strukturu a životaschopnost) nebo může lokálně způsobit ohrožení původních významných biotopů nebo druhů nebo má nepůvodní druh nežádoucí a prokazatelně negativní vliv na specifických lokalitách.

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů

 • Projekt řešící hrozící škodu, která není dočasná.

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory,
 • u stavebních projektů - projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • jako součást realizace opatření sběr informací a zpracování odborných podkladů včetně zajištění potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany druhů a stanovišť nebo řešení problematiky invazních druhů,
 • jako součást opatření výdaje na nestavební opatření a úpravy zaměřené na ochranu živočichů (např. instalace hnízdních budek, nestavební opaření k usměrnění bezpečného pohybu živoči-chů apod.),
 • opatření související s minimalizací a předcházením škod působených zvláště chráněnými druhy včetně posílení spolupráce s hospodařícími a jinými subjekty a omezení negativního vnímání těchto druhů člověkem
 • nákup hmotného a nehmotného majetku, jehož pořízení je nezbytně nutné a řádně odůvodněné pro realizaci opatření, způsobilá je vstupní cena majetku (účetní hodnota) bez úroků z úvěrů,
 • výdaje na zpracování odborných studií a monitoringu v přímé souvislosti s opatřeními, která jsou předmětem podpory,
 • výdaje na osvětovou nebo informační kampaň v přímé souvislosti s realizovaným projektem.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace vč.položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb.
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy (např.územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami)
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody
 • Stanovisko místně příslušného stavebního úřadu dokládající soulad s ÚPD
 • Výpis z KN a snímek z katastrální mapy
 • Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření (v případě, že žadatel není vlastníkem)