OPŽP - 2.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

OPŽP - 2.2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech


Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Cíl podpory:    

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Kdo může žádat:
 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty (s výjimkou rozšiřování a rekonstrukce soustav CZT)

 

Výše a míra podpory:

 • Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE - max. 60 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt
 • V případě projektů generujících příjmy bude výše podpory obecně stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery / flat rate, jež jsou zapracovány do MS2014+ modulu CBA. Konkrétní postupy administrace pro projekty generující příjem budou specifikovány v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.

 

Termín výzvy:

 • 15.6.2017 - 31.1.2018

Ostatní podmínky
 Podporované aktivity zahrnují:
 1. náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3a VOC,
 2. náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3a VOC,
 3. pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3a VOC u spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů,
 4. pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky,
 5. pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,
 6. omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
 7. rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
Způsobilé výdaje:
 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • U projektů zaměřených na podporu technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat jsou realizační způsobilé výdaje max. 850 tis. Kč bez DPH/ t NH3
 • Projekty zaměřené na realizaci OZE budou přijatelné pouze v případě nemožnosti podpory v rámci OPPIK nebo OPŽP, PO 5.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu
 • Studie proveditelnosti / Energetický posudek
 • Odborný posudek, zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků.