OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana

OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana


 

Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky, organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
 • nestátní neziskové organizace
 • fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3)

Výše a míra podpory:

 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.
 • U projektů vytvářejících příjmy bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery.
 • Min.výše způsobilých realizačních výdajů – 200 tis.Kč.

Termín výzvy:

 • 3.2.2020- 11.1.2021

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

 1. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

 

 1. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný však, průleh, vsakovací nádrž),
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

 

 1. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)*,
  • Suchá nádrž – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru; plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku; může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci.
  • Retenční nádrž – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, která plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku, a ve které objem prostoru stálého nadržení je menší než 20  % celkového objemu nádrže; hladina stálého nadržení přitom plní funkci zajišťující zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti hráze vodní nádrže.
  • Poldr – Uměle vytvořený prostor přiléhající k vodnímu toku, který při povodni zadržuje vodu, plní retenční funkci a snižuje tak povodňový průtok ve vodním toku; po průchodu povodňové vlny se ochranný prostor vyprázdní; záplavová oblast se obvykle zemědělsky nebo lesnicky využívá.
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla a odstranění sedimentů za účelem zvýšení objemu nádrže určeného k akumulaci vody

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • výdaje na zařízení staveniště
 • stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.3 – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, lze uznat jako součást výstavby bezpečnostního přelivu i úpravu hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze, opravu hráze, rekonstrukci technických objektů vodního díla (např. požerák, rozdělovací objekty na vtoku, výpustné zařízení).
 • Samostatné srovnání nivelety hráze, opravy hráze a rekonstrukce technických objektů vodního díla bez bezpečnostního přelivu nebude podporováno.

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • Výdaje na stavební práce a dodávky, které přímo nesouvisejí s protipovodňovou funkcí vodního díla (zařízení související s chovem ryb atd.).
 • Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 jsou považovány výdaje za dešťovou kanalizaci, způsobilým výdajem jsou nezbytné části, které slouží k vyústění a připojení předčištění.
 • Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 jsou považovány výdaje pro řešení rozvojové plochy, výdaje na závlahové systémy a výdaje na okrasné a květinové záhony.

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo vyšší stupeň PD včetně položkového rozpočtu
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví u akcí, kterých se týká (projekty stavebního charakteru)
 • Doklady dokazující oprávněnost užívat dotčené nemovitosti (pozemky a stavby) po dobu realizace akce a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce
 • Doklad, ze kterého je patrné, že dané opatření je konkrétně obsažené v Plánu oblasti povodí, Plánu pro zvládání povodňových rizik nebo Plánu dílčího povodí či že se bude realizovat v dílčím povodí úseku vodního toku s významným povodňovým rizikem či že se bude realizovat v rizikovém území při přívalových srážkách v ČR (v případě, že je relevantní).