SFŽP - udržitelná městská mobilita

SFŽP - udržitelná městská mobilita


Národní program Životní prostředí

 Prioritní oblast 5 – Podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita
 

Cíl podpory:    

 • snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí z dopravy a související snížení hlukové zátěže v návaznosti na nově vydané programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

 

Kdo může žádat:
 • obce

Výše a míra podpory:

 • Max. míra podpory - 80% doložených způsobilých výdajů projektu
 • Min.výše podpory na 1 projekt – 100 tis.Kč
 • Max.výše podpory na 1 projekt – 1 mil.Kč

Alokace prostředků na výzvu:

 • 10 mil.Kč

Termín výzvy:

 • 5.5.2017 – 27.9.2017

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:
 1. Zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu
 2. Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ)
 3. Zpracování Plánu udržitelné městské mobility

 

Způsobilé výdaje:
 • výdaje na zpracování studie proveditelnosti NEZ, studie proveditelnosti regulačního řádu prostřednictvím dodavatele;
 • výdaje na zpracování či aktualizaci plánu udržitelné městské mobility nebo jeho dílčí části prostřednictvím dodavatele;
 • sběr dat, zpracování analýz přímo souvisejících se zpracováním studie proveditelnosti NEZ, regulačního řádu, plánu udržitelné městské mobility nebo jeho dílčí části;
 • výdaje na publicitu projektu, přičemž tyto výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Přílohy k žádosti:

 • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
 • Potvrzení příslušného orgánu obce, případně příslušného orgánu úřadu ORP o tom, že žadatel splňuje zákonnou podmínku pro zavedení NEZ na svém území dle § 14 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Doklad je relevantní pouze pro aktivitu b).

 

Přílohy ke Smlouvě:

 • Kopie dokladu o vedení běžného účtu;
 • Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. uzavřené smlouvy;
 • Aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný položkový rozpočet.