OP PIK - Energetické úspory v bytových domech - Výzva III

OP PIK - Energetické úspory v bytových domech - Výzva III


 

 IROP 2014 – 2020 – výzva č. 78

2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Cíl podpory:    

 • Podporovány jsou aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. 

Kdo může žádat:

 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“);
 • bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.
 • Podpora je určena pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.)

 

 • Min výše  ZPV – 300 000 Kč
 • Max výše ZPV – 90 000 000 Kč

 

Termín výzvy:

 • Plné žádosti: 2.2.2018  - 29.11.2020

Ostatní podmínky

 Bytovým domem s rozumí:

 1. definice bytového domu je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;

Podporované aktivity zahrnují:

 • Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu Instalace technologií zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 •  výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního
 • vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 •  připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 •  vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.