SFŽP - výzva č.17_2017 - Domovní ČOV

SFŽP - výzva č.17_2017 - Domovní ČOV


Národní program Životní prostředí
Prioritní oblast 1 – Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod


Cíl podpory:

 • Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Kdo může žádat:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti (ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty)

Výše a míra podpory:
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
 • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
 • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč, minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 Ttis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů.

 
Alokace:

 • 200 mil.Kč

Termín výzvy:

 • 16. 10. 2017 – 30. 6. 2019 14:00  (nebo vyčerpáním alokace)

 

Ostatní podmínky


Podporované aktivity zahrnují:

 • Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
 • V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 • Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku.

Způsobilé výdaje:
a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami)
b) Instalace a zprovoznění zařízení
c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů),
d) Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu (nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle povolení dle §    38 vodního zákona), pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu 10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV,
e) Publicita projektu (maximálně však 5 tis. Kč bez DPH).


Přílohy žádosti:

 • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
 • Soupis parcel dotčených realizací projektu;
 • Výpis z katastru nemovitostí z internetové aplikace
 • Souhlas vlastníků nemovitostí, dotčených realizací projektu, včetně přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěn předmět podpory;
 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu dle požadované struktury zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, případně pro obor „vodohospodářské stavby.