OP PIK - Úspory energie - Výzva VI

OP PIK - Úspory energie - Výzva VI


Program Úspory energie – Výzva VI.

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory:  snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie 

Kdo může žádat:      

 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu
 • podnikatelský subjekt v ČR, který má min. 2 účetně uzavřené roky, působící ve vybraných odvětvích CZ-NACE (A1-2, B5-9, C10-11, 13-33, D35, E36-39, F41-43, G45-47, I55-56, J58-63, K64-66, L68.10,L68.20, L68.20.1-4 , L68.32 , M69-75, N77-82, P85, R90-93, Q86—88, S95-96)
 • žadatel musí jednoznačně prokázat nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Termín:

 • Plánovaný příjem žádostí od 24.11.2020 do 30.06.2021

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 0,5/200 mil. Kč,
 • dle velikosti podniku 30/40/50 % (velký/střední/malý podnik),
 •  Do výše 30/40/50 % ZV (velký/střední/malý podnik), na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení

Podporované aktivity zahrnují zejména:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001)
 •  modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 •  snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 •  instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy ),
 •  instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 •  instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Příklad úspěšného projektu

OPPI Eko-energie

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY MUBEA

 • Snížení energetické náročnosti provozu bývalé budovy Intos Žebrák společnosti MUBEA s.r.o.
 • Výše dotace: 13 334 000,-Kč
 • Celkové náklady: 33 336 000,-Kč
 • Realizace: 2010 - 2011

 

 

 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek (stavební práce max. ve výši ÚRS)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
 • hmotného majetku)
 • Energetický posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Náklady na organizaci výběrového řízení.

Další podmínky:

 • Podporované jsou pouze komplexní projekty úspor energie
 • Je vyloučeno poskytnutí podpory pro velké podniky na energetické audity prováděné podle čl. 8 odstavce 4 Směrnice 2012/27/EU.
 • Zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let.
 • v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
 • podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • v případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny
 • Aj.