OP PIK - Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva I

OP PIK - Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva IOP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I


Cíl podpory: Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.


Kdo může žádat:
• podnikatelský subjekt v ČR, vlastnická práva nebo jiná práva k nemovitostem, min. 2 účetně uzavřené roky, působící ve vybraných odvětvích CZ-NACE (A1-2, B5-9, C10-11, 13-33, D35, E36-39, F41-43, G45-47, H52-53, J58-63, K64-66, L68.20.4.2 a 4, M69-75, N77-82, P85, Q86—88, S95-96)
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.


Termín:
Příjem žádostí od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.


Výše a míra podpory:
• max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
• maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu


Podporované aktivity zahrnují zejména:
• podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
• podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů


Ostatní podmínky


Způsobilými výdaji jsou:
• dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé pouze vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy
• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
• průkaz energetické náročnosti budovy
• technický dozor investora
• Blower Door Test


Podporovanými aktivitami nejsou:
• Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
• výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
• rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
• budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C
• budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
• budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru


Další podmínky:
• nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
• nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
• nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
• nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
• v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
• budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
• projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie