OPŽP - prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

OPŽP - prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Operační program Životní prostředí 2014-2020- 69. výzva

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

SPECIFICKÝ CÍL 3.2.: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

Podporované aktivity:

 1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 3. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 4. Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

 

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby podnikající

 

Výše a míra podpory:

 • Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt.
 • V případě projektů generujících příjmy budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 20 %) nebo metodou výpočtu finanční mezery, jež jsou zapracovány do MS2014+ modulu CBA v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.
 • Minimální způsobilé realizační výdaje jsou stanoveny na 500 000 Kč (bez DPH).

Termín výzvy:

 • 1.9.2017- 1.12.2017

Ostatní podmínky

Typy podporovaných projektů:

 • Oprávnění žadatelé: Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.

 

 • Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).
  • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů – 25% DOTACE + 75 % PÚJČKA
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady

 

 • Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  • Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů). V rámci zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 50 %.

 

 • Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
  • Výstavba/modernizace bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení.
  • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO).
  • Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu). V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu. Zařízení na termické zpracování kalů z ČOV musí být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
  • Výroba paliv z ostatních odpadů. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR.

 

 • Dle Nařízení 1300/2013 o Fondu soudržnosti (FS), zejména čl. 2 bodu 2 (b), FS nepodporuje investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, které jsou uvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Proto projekty realizované na stacionárních zdrojích spadajících pod Přílohu I Směrnice 2003/87/ES, nemohou být podporovány, pokud jejich realizací dojde ke snížení emisí skleníkových plynů.

 

 

 • Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
  • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky
  • V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků, (podskupina 16 01 z katalogu odpadů), samostatné zařízení ke sběru, svozu nebo skladování NO nebo zdravotnických odpadů

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
 • zkoušky a dokumenty: způsobilé jsou zkoušky, dokumenty a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení do trvalého provozu)
 • zpracování analýzy potenciálu odpadů.

 

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu se závaznou částí aktuálního POH ČR
 • U projektů typu sběrných dvorů: je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení
 • U projektů typu zařízení na zpracování komunálních odpadů: projekt slouží k materiálovému využití komunálních odpadů, které tvoří minimálně 50% z celkové kapacity zařízení v tunách dle předložené žádosti o dotaci. Ze všech odpadů zpracovaných v zařízení musí být 50 % materiálové využito nebo upraveno k materiálovému využití.
 • U projektů zahrnujících výstavbu bioplynových stanic: projekt slouží ke zpracování odpadů, které tvoří minimálně 25 % vsázky do zařízení. Projekt navazuje na další systémové prvky svozu a třídění KO nebo svozu bioodpadů nebo doplňuje takový již existující systém svozu a/nebo třídění.
 • U projektů zařízení energetického využití odpadů (ZEVO): projekt musí splňovat podmínku energetické účinnosti dle směrnice Evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008, o odpadech.
 • U projektů ZEVO: žadatel předloží potvrzení budoucích odběratelů o záměru zajištění odběru vyrobené energie do odběrných sítí (CZT).
 • Atd.

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení vč.položkového rozpočtu
 • Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
 • Stavební povolení s nabytím právní moci (pokud bylo vydáno)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
 • Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí
 • Atd.