MPO - Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva V-2021

MPO - Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva V-2021


Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva V-2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl podpory: je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů na území hospodářsky problémových regionů. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k jejich hospodářskému oživení   

Na co je možné získat podporu:

 • Revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy (o velikosti do 10 ha)
 • Rekonstrukce objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy

Kdo může žádat:         

 • Obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 20142020“ 

Alokace výzvy:

 • 210 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • Min./max. 1 mil. Kč/60 mil. Kč
 • Rekonstrukce: výše dotace max. 7.500 Kč/m3 obestavěného prostoru
 • Demolice: výše dotace max. 750 Kč/m3  
 • Regenerace okolních pozemků: max. 2.200 Kč/m2

Termín:

 • Žádost je možné podávat od 17. 2. 2021 do 30. 6. 2021  

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Výkupy nemovitostí (pozemky, objekty)
 • Přípravná činnost (znalecký posudek, ekologický audit)
 • Projekční činnost ve výstavbě (projektová dokumentace ve všech fázích Projektu)
 • Odstranění nevyužitých staveb (náklady na demolice a odstranění staveb)    
 • Regenerace brownfieldu (příprava ploch pro výstavbu, výstavba a oprava nezbytné infrastruktury k objektům)
 • Rekonstrukce/modernizace objektů (rekonstrukce a opravy objektů, zateplení, výměna oken atd.)
 • Inženýrská činnost (technický dozor investora, činnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nutné pro úspěšnou realizaci Projektu)
 • Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území dotačních akcí podpořených v rámci programu: C – Zpracovatelský průmysl, E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, F – Stavebnictví, G – Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, H – Doprava a skladování, I – Ubytování, stravování a pohostinství, J – Informační a komunikační činnosti, K – Peněžnictví a pojišťovnictví, M – Profesní, vědecké a technické činnosti, N – Administrativní a podpůrné činnosti. 

Ostatní podmínky:

 • Je možná kombinace výše uvedených druhů podpory u jednoho projektu. Vypočítá se maximální výše dotace a maximální míra podpor
 • Regenerované nemovitosti budou zájemcům o koupi (investorům) prodávány pouze se souhlasem Správce programu (MPO) v otevřeném, transparentním a nediskriminačním řízení minimálně za cenu obvyklou určenou znaleckým posudkem
 • Příjemce podpory nesmí v souvislosti s přípravou, realizací, provozem a prodejem Projektu tvořit zisk. Veškeré výnosy, vyjma refundace způsobilých výdajů na straně příjemce, musí být vráceny poskytovateli dotace nebo reinvestovány zpět do Projektu se souhlasem Správce programu (MPO)
 • Pozemky brownfieldu leží mimo záplavové území (území se nalézá nad hladinou stoleté vody Q100)

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Výkupy  
 • Projektová dokumentace
 • Průzkumné práce
 • Ekologický audit
 • Výběrová řízení (pouze na výše uvedené)
 • Přípravné a realizační práce spojené s Projektem  

Přílohy k žádosti:

 • Výpis z registru ekonomických subjektů
 • Umístění projektu v rámci obce – zákres projektu do leteckého snímku obce v měřítku
 •  Hlavní výkres územního plánu
 • Vymezení vlastnických vztahů na území brownfield
 • Záměr Projektu, ve kterém žadatel vymezí a zdůvodní věcné a časové parametry Projektu