SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Křížení

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Křížení


 

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

 

Zaměření: Program zaměřený na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2020

Kdo může žádat:                

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“)
 • vlastník nebo provozovatel regionální dráhy
 • kraj jako vlastník silnice II. nebo III. Třídy, nebo příspěvková org. zřízená krajem pro správu tohoto majetku
 • obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí

Cíl podpory:

 • Výstavba, Modernizace, Oprava, Rekonstrukce pozemních komunikací následujících kategorií:
 1. místní komunikace
 2. veřejně přístupná účelová komunikace

a to v místech, kde tyto pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.

Podporované aktivity:

 1. výstavba – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací;
 2. oprava – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – neinvestiční akce;
 3. modernizace – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr.
 4. rekonstrukce – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel – investiční akce.

 

Intenzita podpory:            

 • ve výši 100 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 • ve výši 85 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 • ve výši 75 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace ostatních stavebních objektů v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy),
 • ve výši 65 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy)

 

Termín výzvy: příjem žádostí do 9. 3. 2021


Ostatní podmínky

Uznatelné náklady

 • jednotlivé části mostu (případně lávky) dle ČSN 736200, čl. 3.3 (vyjma osvětlení a jiných, popř. cizích zařízení),
 • přidružené části mostu dle ČSN 73 6200,
 • vozovka a násypové a zářezové svahy v rozsahu odpovídajícím adekvátnímu napojení mostního objektu na dotčenou původní místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci při dodržení maximálních dovolených sklonových poměrů dle platných ČSN; v případě použití jiných než maximálních sklonových poměrů třeba jejich použití zdůvodnit,
 • příprava území a demolice objektů, v rozsahu nezbytném pro realizaci akce,
 • zemní práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce (vyjma osetí a osázení vegetací),
 • odvodnění objektu,
 • průzkumné, geodetické a projektové práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce,
 • náklady na stavební a autorský dozor, zařízení staveniště, koordinátor BOZP,
 • Náklady související s přípravou dokumentace pro stavební povolení akce a zajištění bezpečnostního auditu je možné započítat do podílu prostředků na financování akce, které je povinen poskytnout žadatel (v případě financování do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce hradí náklady na dokumentaci akce a bezpečnostní audit žadatel), maximálně do výše 7 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Atd.

 

Povinné přílohy žádosti

 • Položkový rozpočet
 • Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení akce, resp. dokumentace pro ohlášení stavby.
 • Centrální komisí Ministerstva dopravy schválený záměr projektu u akcí nad 20 mil. Kč bez DPH v souladu se Směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012, v platném znění
 • Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad (Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, Certifikát autorizovaného inspektora spolu s ohlášením stavby stavebnímu úřadu) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb
 • Souhlas správce nadřazené dopravní infrastruktury, která je křižována místní komunikací nebo veřejnou účelovou komunikací.
 • Ověřená a autorizované projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona

K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace pro poskytnutí finančních prostředků starší 6 let.

 • U Akcí s celkovými náklady nad 20 mil. Kč bez DPH předložit hodnocení ekonomické efektivnosti
 • U investičních akcí musí být příjemce schopen prokázat, že posoudil minimálně dvě varianty technického řešení, přičemž v popisu akce budou tyto varianty uvedeny, včetně stručného zdůvodnění výběru konečné varianty, která bude realizována, a ekonomické odůvodnění tohoto výběru. Posuzovány musí být vždy náklady s ohledem na životní cyklus projektu..
 • Statistické údaje – intenzity vozidel na křižující komunikaci (místní komunikaci nebo veřejné účelové komunikaci) – hodnota RPDI v tis. vozidel za 24 hodin (nejsou-li tyto údaje k dispozici z CSD2010, doloží žadatel RPDI odvozenou z krátkodobého průzkumu dle TP189)
 • V případě rekonstrukce nebo opravy mostů:
  • Záznam (protokol) z hlavní či mimořádné mostní prohlídky dokládající kategorii stavebního stavu silničního mostu V, VI nebo VII nebo doklad o kategorii železničního mostu ve stupni 3
  • Výsledky diagnostického průzkumu (stanovení příčin vad a poruch, jejich předpokládaný vývoj, zbytková životnost konstrukce a opatření pro odstranění závad).