OP PIK - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva VIII

OP PIK - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva VIII


 

Program Spolupráce – Služby infrastruktury – Výzva VIII

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je zkvalitnění služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb

Na co je možné získat podporu:

 • A. poskytování služeb inovačním podnikům
 • B. provozování inovační infrastruktury
 • C. rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologie
 • D. výstavba nové sdílené inovační infrastruktury 

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Alokace výzvy:

 • 350 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • Pro aktivitu A: 75 % - 100 %,

1–15 mil. Kč, 50–250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP  

 • Pro aktivitu B, C, D: 50 % - 75 %,

 1–30 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce, 5–150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce  

Termín:

 • Plánovaný příjem žádosti o podporu od 30. 11. 2020 do 1. 4. 2021

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům (vědecké parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory)
 • Provozování inovační infrastruktury
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií  
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE: C 10, 13–33, E 38.32, J 62, L 68.2, M 70.2–74.9, N 77.3, S 95.1

Ostatní podmínky:

 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 2. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • Maximální absolutní dotace je nepřekročitelná
 • Každý žadatel o podporu (jedno IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt. V rámci aktivit B, C, D maximálně dva projekty
 • Podpora bude proplacena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za předpokladů splnění podmínek na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak

 

Vymezení uznatelných nákladů:

 • V rámci aktivity A: osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům, nákup extérních poradenských služeb, marketing a propagace, režijní náklady (15 % z osobních nákladů)
 • V rámci aktivit B, C, D: výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů, dlouhodobý nehmotný majetek (patent, licence, know-how), provozní náklady, náklady na povinnou publicitu, projektová dokumentace (v režimu de minimus)  

 

Přílohy k žádosti:

 • Prohlášení k podání žádosti o podporu včetně de minimis nebo bez de minimis (v závislosti na aktivitě, v rámci které je žádost o podporu podána)
 • Studie proveditelnosti (dle doporučené osnovy)
 • Finanční výkazy (Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky), pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Dokumentace prokazující splnění definice výzkumné infrastruktury dle Rámce
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (nájemní smlouvu uzavřenou na dobu realizace a udržitelnosti projektu nebo výpis z katastru nemovitostí)
 • Souhrnný kumulativní rozpočet celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu
 • Vyplněný formulář finanční analýzy (platí pro aktivity C, D)
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, doložení odbornosti, certifikáty, aj. – vždy dle relevantnosti k projektu)