OPŽP - Prioritní osa č. 1 – Kanalizace výzva 71

OPŽP - Prioritní osa č. 1 – Kanalizace výzva 71


Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa č. 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

Cíl podpory:     1.1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

 

Kdo může žádat:

 • Obce/města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl.města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Výše a míra podpory:

 • 85% z celkových způsobilých výdajů
 • U projektů vytvářejících příjmy max. 63,75 %
 • Min.způsobilé realizační výdaje – 4 mil.Kč bez DPH (v případě samostatné výstavby, modernizace nebo intenzifikace ČOV – 1 mil.Kč bez DPH)

 

Termín výzvy:

 • 16.10.2017 - 18.1.2018

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • výdaje na zařízení staveniště
 • výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě a výdaje na ČOV. Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí).
 • výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace)
 • výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna,
 • rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na zvýšení účinnosti ČOV (dodržení přísnějších limitů pro vypouštěné znečištění) nebo zvýšení kapacity ČOV,
 • demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky,
 • rekonstrukce odlehčovacích objektů pouze v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude nově nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod,
 • vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.
 • Změna hodnoticích kritérií oproti předchozím výzvám: náklady na kanalizační přivaděč na ČOV situovanou v jiné obci budou hodnoceny jako náklady na čistírnu odpadních vod a nebudou tak vstupovat do výpočtu nákladovosti na kanalizaci u hodnotícího kritéria „Kanalizace – nákladovost v Kč/EO.

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků kanalizací,
 • výdaje na individuální čištění odpadních vod a bezodtokové jímky realizované u jednotlivých nemovitostí fyzických osob včetně výdajů na svoz odpadních vod,
 • výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu,
 • výdaje na rekonstrukci kanalizace,
 • výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury (včetně zkušebního provozu ČOV).

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • Stanoviska příslušných orgánů (příslušný podnik Povodí)
 • Formulář technických parametrů (technické parametry projektu, zdůvodnění a účel projektu, variantní řešení)
 • Soulad projektu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (lze doložit až spolu s doklady k vydání Rozhodnutí)
 • Stanovisko vlastníka a provozovatele ke kapacitě ČOV
 • Podklady pro hodnocení (např. doklad o množství EO podchycených volných výustí, doklad o vyhlášení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů v řešeném katastrálním území včetně zákresu do katastrální mapy a údaji o počtu zásobovaných obyvatel z daného zdroje, zákres realizovaného opatření k zvláště chráněným územím)
 • Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu
 • U rekonstrukcí/intenzifikací ČOV doklady k zdůvodnění navrhovaného opatření