OPŽP - Prioritní osa č. 1 – odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) výzva 72

OPŽP - Prioritní osa č. 1 – odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) výzva 72


Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa č. 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

Cíl podpory:     1.1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

 

Kdo může žádat:

 • Obce/města
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl.města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Organizační složky státu, státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Výše a míra podpory:

 • 85% z celkových způsobilých výdajů
 • U projektů vytvářejících příjmy max. 63,75 %
 • Min.způsobilé realizační výdaje – 50 tis.Kč bez DPH

 

Termín výzvy:

 • 16.10.2017 - 18.1.2018

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží

 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené zejména na:

 • opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu;
 • realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích;
 • sedimentační nádrže na přítocích do nádrží;
 • biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích nebo jiná opatření obsažená v plánech povodí směřující k dosažení cílů směrnice 2000/60/ES, o vodní politice.

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • výdaje na zařízení staveniště
 • záchytné nádrže na jednotných kanalizacích, sedimentační nádrže na přítocích do nádrží, biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích nebo jiná opatření obsažená v plánech povodí směřující k dosažení cílů směrnice 2000/60/ES, o vodní politice,
 • nákup a následná aplikace přípravků pro zlepšení jakosti vody zejména v nádržích koupacích vod (snížení obsahu rozpuštěného fosforu a obsahu chlorofylu) za předpokladu existujícího povolení vodoprávního úřadu pro aplikaci těchto látek do povrchových vod (pro projekty na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami),
 • výdaje na dodávku a instalaci technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu u stávající ČOV plnící limity platného povolení k vypouštění odpadních vod (pro projekty řešící eliminaci eutrofizace); u ČOV nad 10000 EO pouze oddílné srážení ve vyčištěné odpadní vodě s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l.

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • nákup a následná aplikace přípravků pro zlepšení jakosti vody v případě, že nejsou součástí komplexního řešení zlepšení kvality vody v nádrži,
 • rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV technologicky nesouvisející s odstraňováním fosforu, rekonstrukce nebo intenzifikace biologické linky ČOV,
 • opatření na simultánní srážení fosforu u ČOV nad 10 000 EO,
 • aktivity k odstraňování difuzních zdrojů vnosu nutrientů do povodí, např. pozemkové úpravy, opatření v krajině, změna způsobu užívání pozemků.

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • Stanoviska příslušných orgánů (příslušný podnik Povodí)
 • Formulář technických parametrů (technické parametry projektu, zdůvodnění a účel projektu, variantní řešení)
 • Studie proveditelnosti (nepředkládá se u opatření u stávajících ČOV a záchytných zdrží na jednotné kanalizaci).
 • Doklad k výpočtu snížení vnosu fosforu do povrchových vod (není-li součástí projektové dokumentace).
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. povolení či vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, krajské hygienické stanice; stanovisko orgánu ochrany přírody; vyjádření, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000)
 • Doložení podkladů pro hodnocení žádosti (např. doklad o velikosti odběru pro výrobu pitné vody/ počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodu z daného zdroje, doklad o velikosti nádrže).
 • V případě opatření na stávající ČOV podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu