OPŽP - Prioritní osa č. 1 – vodovody výzva 73

OPŽP - Prioritní osa č. 1 – vodovody výzva 73


Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa č. 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Cíl podpory:     1.2. Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 

Kdo může žádat:

 • Obce/města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl.města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Výše a míra podpory:

 • 85% z celkových způsobilých výdajů
 • U projektů vytvářejících příjmy max. 63,75 %
 • Min.způsobilé realizační výdaje – 3 mil.Kč bez DPH

 

Termín výzvy:

 • 16.10.2017 – 18.1.2018

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě
 • výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • výdaje na zařízení staveniště
 • stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt (výdaje na dosažení vyhovující kvality pitné vody, zdroje pitné vody v případě nedostatečné kvality nebo množství vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč.objektů na síti pouze k existující zástavbě)

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • zasíťování dosud nezastavěných pozemků vodovodem,
 • rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně objektů na síti,
 • obnova ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu,
 • výkupy pozemků, nájemné, věcná břemena,
 • provozování vodohospodářské infrastruktury (včetně zkušebního provozu úpravny vody).

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • Část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce
 • Stanovisko krajské hygienické stanice
 • Podklady pro hodnocení (např. rozbory dodávané vody, udělení výjimky o povolení volnějších limitů nad mezní hodnoty limitních koncentrací uložených vyhláškou č. 252/2004 Sb., doklad o nedostatečném zásobování pitnou vodou, u projektů úpraven vody výsledky poloprovozních zkoušek (jsou-li k  dispozici).
 • Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu