PRV - Investice do zemědělských podniků

PRV - Investice do zemědělských podniků


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Cíl podpory:

 • Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

 

Kdo může žádat:

 • Mladý začínající zemědělec, podnikající méně jak 5 let (18 – 41 let) včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Výše a míra podpory:

 • Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.
 • Dotace minimálně 100 000 Kč a maximálně 150 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • 10.10.2017 do 30.10.2017

Ostatní podmínky

Seznam záměrů:

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Záměry:

a) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba

b) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba

c) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Skot

d) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Prasata

e) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Drůbež

f) projety do 5 000 000,- Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

g) projety do 5 000 000,- Kč, vč.; Rostlinná výroba 

h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot

i) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata

j) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež

k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

l) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná výroba

Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b).

 

Způsobilé výdaje:

A) stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)

B) stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

C) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku

D) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

E) nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

F) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže.

 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b)

G) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu

 • dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta
 • konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení

H) Nákup běžných zemědělských strojů

 

Přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci

 • V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu stavební povolení
 • V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
 • Vliv záměru na životní prostředí u projektu vyžadujícího posouzení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku
 • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele
 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru
 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným účastníkem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
 • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci
 • V případě, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, investice do Nové nebo Opětovné výsadby révy vinné, doklad o povolení Nové výsadby révy vinné podle § 8, nebo o povolení Opětovné výsadby podle § 9 zák.č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství, které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský