PRV - zavádění preventivních opatření v lesích

PRV - zavádění preventivních opatření v lesích


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Cíl podpory:

·        Zajištění realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpora následného snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy

Kdo může žádat:

·        Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

·        Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

·        Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

Výše a míra podpory:

 • až 100 %
 • rozsah projektu: 100 tis. – 5 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin
 • hrazení a stabilizace strží
 • preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů
 • protierozní opatření v povodí malých vodních toků, např. zábrany sesuvu půdy, sanace nádrží a erozních rýh
 • výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže
 • největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha
 • největší hloubka nepřesahuje 9 m
 • celkový objem nádrže je dán součtem ovladatelného ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení
 • stálé nadržení je nejvýše 10 % celkového objemu)
 • Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí obsahovat rybochovná zařízení, tj. loviště, kádiště na návodní nebo vzdušní straně, přístupová schodiště a rampy, prokysličovací zařízení na vtoku do nádrže, apod.
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Termín výzvy:                  8.10.2017 – 30.10.2017


Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje:             

 • pouze investiční výdaje

 

Kritéria přijatelnosti:

 • Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky mimo HMP nebo vodních tocích, popř. jejich částech a vodních útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL
 • Projekt se může částečně nacházet i mimo pozemky PUPFL, ale pouze za předpokladu, že obvod projektu/realizovaného opatření alespoň na 50 % délky k PUPFL přímo přiléhá. Stavební úřad může požadovat, aby bylo místo realizace projektu vyjmuto z PUPFL a mělo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby - uvedené nebude považováno za porušení podmínky
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti
 • Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatření hrazení bystřin prováděných z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu
 • Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů
 • Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence. Tato podmínka je naplňována prostřednictvím zaběhlých nástrojů státní lesnické politiky a hospodářské úpravy lesů. Těmito nástroji jsou především Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) a lesní hospodářské plány (LHP)
 • Žadatel doloží souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí

 

Povinné přílohy žádosti:

 • Výpis z katastru nemovitostí max. 3 měsíce
 • Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením projektu
 • Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře (Osoba, které je udělena licence, musí být shodná s osobou, která potvrdila technické řešení projektu)
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci platné a pravomocné odpovídající stavební povolení
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
 • Při doložení projektové dokumentace elektronicky přes Portál farmáře projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s úředním ověřením
 • V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, pak projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku
 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru
 • V případě realizace výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako vodní plocha a není PUPFL, předloží žadatel doklad o tom, že je správcem tohoto vodního toku
 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace z výběrového/zadávacího řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v případě, že smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně