PRV - Zalesňování a zakládání lesů

PRV - Zalesňování a zakládání lesů


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8.4.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cíl podpory:

 • Obnova produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami
 • klimatickými - bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.
 • biotickými činiteli - houbové patogeny, kloubnatka smrková, hmyzí škůdci (chroust), bekyně mniška, ploskohřbetky na smrku.

Kdo může žádat:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Výše a míra podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výdaje jsou 75 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje jsou 40 000 000 Kč na projekt
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci této operace činí 200 000 000 Kč za období 2014 - 2020

Termín výzvy:

 • 10.10.2017 do 30.10.2017

Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje:

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)
 • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého při obnově smrkových lesních porostů po kalamitách způsobených suchem); u umělé obnovy sadbou je uznatelným výdajem nejvýše minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu
 • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři)

 

Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci, kde je žadatel o dotaci uveden jako vlastník lesního pozemku. V případě, že je žadatel nájemcem, resp. pachtýřem nebo vypůjčitelem lesního pozemku, doloží navíc ještě nájemní, resp. pachtovní smlouvu
 • Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku
 • Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
 • Stanovisko LOS
 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace z výběrového/ zadávacího řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet