PRV - Technika a technologie pro lesní hospodářství

PRV - Technika a technologie pro lesní hospodářství


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Cíl podpory:

 • Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

Kdo může žádat:

 • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, krajů, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

Výše a míra podpory:

 • Podpora ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 • Dotace ve výši 10 000,- Kč - 10 000 000,- Kč na projekt.

 

Termín výzvy:

 • 10.10.2017 do 30.10.2017

Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

 

Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci

 • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno
 • Pravomocné stavební povolení v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem, na jejímž základě byl projekt realizován
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku
 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
 • V případě, že je žadatelem fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků