PRV - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

PRV - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

Cíl podpory:

 • rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

 

Kdo může žádat:

 1. Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky nebo výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky
 2. Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace dle písm. a) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv.

 

Výše a míra podpory:

 • Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Dotace - 1 000 000,- Kč - 150 000 000,- Kč.

Výdaje na spolupráci musí tvořit:

a) U projektů do 5 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 15% výdajů a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

b) U projektů nad 5 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace minimálně 1 000 000,- Kč (včetně) a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 

Termín výzvy:

 • 10.10.2017 do 30.10.2017

Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje:

 1. provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.
 2. Přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo vlastního výzkumu/vývoje žadatele
 • investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů souvisejících se zpracováním, včetně technologií a softwaru souvisejících se sledovatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků
 • stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií včetně nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.

 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci

 • Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Projekt se týká výroby krmiv a žadatel – výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů…“
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku
 • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno
 • Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium, předloží platný certifikát. Jedná se o tato označení:
 • registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého výrobku
 • produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita
 • Regionální potravina nebo Česká biopotravina nebo některý z jeho produktů
 • některý z jeho produktů získal certifikát a právo používat některou ze značek Asociace regionálních značek (ARZ)
 • Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech“, jednotné správní doklady potvrzené celními orgány za poslední 3 kalendářní roky
 • Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou MZe“, doklad o registraci a účasti na veletrhu či výstavě, v případě projektů ekonomické diplomacie předloží evidenci o účasti na tomto projektu