MŠMT - program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 - 2019

MŠMT - program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 - 2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 - 2019

 

Cíl podpory:  

 

Kdo může žádat:

 1. Obec
 2. dobrovolný svazek obcí (dále jen „svazek obcí“)
 3. školská právnická osoba

 

Výše a míra podpory:         2 - 30 mil. Kč

 

Povinné spolufinancování:

 • 15 % z celkových způsobilých nákladů akce,
 • 30 % z celkových nákladů akce za předpokladu, že součástí projektu bude rovněž výstavba tělocvičny.

V rámci hodnocení bude zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná minimální hodnota.

 

Termín výzvy:

 • 11.10.2017 – 8.12.2017
 • realizace akce musí být ukončena nejpozději k 31. 08. 2019

 

Ostatní podmínky

Vytvoření nových kapacit lze uskutečnit formou:

 • výstavby nových prostor,
 • přístavby, nástavby, vestavby,
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor

 

Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben.

Způsobilé výdaje

 • projektová činnost a související přípravné činnosti
 • inženýrskou činnost (TDI, BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.),
 • stavební práce související s navyšováním výukové kapacity kmenových tříd, v tom rovněž
  • vybudování inženýrských sítí souvisejících s vytvořením nové kapacity
  • zajištění bezbariérového přístupu včetně parkovacích stání pro hendikepované
  • budování odborných učeben
  • výstavbu tělocvičny, pokud nejsou vyhovující prostory
  • výstavbu prostor pro školní družinu související s navýšením kapacity nových kmenových učeben, pokud nejsou vyhovující prostory
  • výstavbu prostor pro školní jídelnu ve vztahu k hygienickým předpisům (potřeba navýšení kapacity školní jídelny bude podložena stanoviskem Krajské hygienické stanice)
 • dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek a mobiliář),
 • pořízení dalšího investičního vybavení (AV technika, laboratorní vybavení, informační systémy, učební pomůcky apod.,)
 • úpravy venkovních ploch na pozemku areálu nepřesahující rozsah 10 m od stavby, přístupové cesty.

 

Přílohy žádosti

 • investiční záměr podle předepsaného vzoru (pro všechny žadatele a, b, c)
 • kopie zřizovací listiny příspěvkové organizace nebo zřizovatelské smlouvy školy/školského zařízení (pro všechny žadatele a, b, c)
 • kopie usnesení zastupitelstva, rady nebo orgánu svazku obcí se souhlasem k podání žádosti o dotaci z programu 133 310 a závazkem spolufinancování investiční akce v minimální % výši povinné spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů akce (pro všechny žadatele a, b, c)
 • kopie smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (pro žadatele b, c)
 • kopie stanov dobrovolného svazku obcí, jehož součástí předmětu činnosti svazku je oblast školství (pro žadatele b, c)
 • kopie obecně závazné vyhlášky obce ke spádovosti příp. veškerá potvrzení o spolupráci obcí, popř. výpovědi ze spolupráce obce (pro žadatele a)
 • kopie dokladu o registraci svazku obcí u krajského úřadu (pro žadatele b, c)
 • kopie dokladu o zápis do rejstříku školských právnických osob (pro žadatele c)
 • kopie usnesení ze zasedání nejvyššího orgánu svazku obcí, z něhož vyplývá závazek svazku obcí zřídit mateřskou školu či základní školu v právní formě školské právnické osoby, která bude ke své činnosti užívat majetek pořízený z dotace (pro žadatele b)
 • výpis z katastru nemovitostí nebo ověřená kopie výpisu ne starší 3 měsíců ode dne podání žádosti o dotaci včetně snímku pozemkové mapy (pro všechny žadatele a, b, c)
 • kopie dokladu o zápisu do rejstříku školských právnických osob (pro žadatele b)
 • plná moc vystavena statutárním orgánem v případě, že je statutární orgán zastupován jinou osobou, plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat zmocněnec, rozsah a doba zastoupení (pro všechny žadatele a, b, c)
 • fotodokumentace (pro všechny žadatele a, b, c)
  • CD (popř. jiný datový nosič) obsahující scan kompletní fyzicky předložené dokumentace k žádosti o dotaci (pro všechny žadatele a, b, c)