MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova do 3000 obyvatel

MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova do 3000 obyvatel


MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Program 117 D8210

Cíl podpory:

 • Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel
  a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační tituly

 1. DT č. 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
 2. DT č. 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 3. DT č. 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 4. DT č. 117d8210DPodpora vítězů soutěže Vesnice roku
 5. DT č. 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 6. DT č. 117d8210F – Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce – pro rok 2020 není DT vyhlášen
 7. DT č. 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů - pro rok 2020 není DT vyhlášen
 8. DT č. 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 9. DT č. 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
 10. DT č. 117d8210J - Sdílené vybavení komunální technikou – pro rok 2020 není DT vyhlášen
 11. DT č. 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše a míra podpory:

Výše alokace pro tuto výzvu je 2 439 500 000 Kč.

 1. DT č. 117d8210A – 80% (min. částka 500 tis., max. 10mil. Kč)
 2. DT č. 117d8210B –80% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)
 3. DT č. 117d8210C –80% (min. částka 200 tis., max. 5mil. Kč)
 4. DT č. 117d8210D –85% (min. částka 100 tis., max. 1,6 mil. Kč)
 5. DT č. 117d8210E – 80% (min. částka 500 tis., max. 10mil. Kč)
 6. DT č. 117d8210H -80% (min. částka 100 tis., max. 2 mil. Kč)
 7. DT č. 117d8210I -80% (min. částka 100 tis., max. 2 mil. Kč)
 8. DT č. 117d8210K -80% (min. částka 100 tis., max. 200 tis. Kč)

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 117d8210A; č. 117d8210C; č. 117d8210E; č. 117d8210H
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotační titul č. 117d8210B
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola.
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotační titul č. 117d8210D
  • Obec, která získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže a nečerpala dotaci za toto ocenění, případně za toto umístění z předcházejících výzev.
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotační titul č. 117d8210I
  • Obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení v případě, že předmětem dotace bude pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny.
  • Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotační titul č. 117d8210K
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně, (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích.
  • Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

 

Termín výzvy:  12.10.2020 – 21.12.2020


Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují

 1. DT č. 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
 • Neuznatelné náklady:
  • vybudování nové místní komunikace, vybudování nebo obnova účelových komunikací,
  • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků, vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
  • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
  • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.
 1. DT č. 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na obnovu školních tělocvičen.
 • Uznatelné náklady:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  • oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.
 • Neuznatelné náklady:
  • hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workout, parkourové hřiště apod.)
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
  • přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování
  • a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
  • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.)
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy
  • a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
 1. DT č. 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • podporované akce zaměřené na obnovu:
  • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
  • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.
 • Uznatelné náklady:
  • náklady související s realizací, tj. rekonstrukce,
  • v případě obnovy parkovacích a odstavných ploch je akceptovatelné rozšíření o 50% ze stávající kapacity parkovacích ploch a o 50% ze stávající kapacity odstavných ploch.
 • Neuznatelné náklady:
  • nová výstavba,
  • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
  • svislé dopravní značení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
  • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.
 1. DT č. 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
 2. DT č. 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
  • kulturní domy,
  • budovy se sídlem obecních úřadů,
  • multifunkční domy,
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.
 • Uznatelné náklady:
  • přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy,
   • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.
 • Neuznatelné náklady:
  • nákup, výkup nemovitosti,
  • nová výstavba,
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování
  • a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
  • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
  • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
  • související s obnovou prostor určených k bydlení.
 1. DT č. 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
   • obnova nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť,
 • Uznatelné náklady:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště)
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
  • oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
 • Neuznatelné náklady:
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
  • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
  • sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.),
  • nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod
 1. DT č. 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
  • Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci a přístavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele.
  • Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru účastníkem programu ani soukromým subjektem.
  • Uznatelné náklady:
 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro obchod. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
  • pořízení základního technického vybavení (mrazáky, chladící technika),
  •  rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (administrativní místnost, sociální zázemí, úklidová místnost, skladovací místnost),
  • rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby.
 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro provozování základní lékařské péče. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
  • rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (čekárna, převlékárna, sociální zázemí),
  • rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby.
 • Pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny.
 • Neuznatelné náklady:
 • vybavení a nábytek, zařizovací předměty (dávkovače mýdla atp.), kancelářská technika, obchodní pokladna, vybavení pro gastronomii, nářezový stroj apod.,
 • zdravotnické vybavení a zařízení,
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
 • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
 • nákup a pořízení osobního automobilu.
 1. DT č. 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
 • podporovány budou akce zaměřené na:
  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
  • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce
 • Uznatelné náklady:
 • pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit 300 Kč / os. / den), propagační a prezentační materiály.
 • Neuznatelné náklady:
 • náklady spojené s pořádáním festivalů, jarmarků, výstav, dnů dětí, výročních oslav a podobných akcí,
 • náklady spojené s kulturním programem (honoráře a režijní náklady vystupujících, účinkujících),
 • registrační, účastnické a jiné poplatky,
 • nákup a pořízení hardware a software zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, ubytování, režijní náklady organizátorů/pořadatelů, vstupné, pronájem kol, koloběžek apod.