SFŽP - zeleň ve městech a obcích

SFŽP - zeleň ve městech a obcích


Státní fond životního prostředí ČR

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Cíl podpory:
 • podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality (jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě) a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
Kdo může žádat:
 • všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu
Výše a míra podpory:
 • Max. míra podpory - 80% doložených způsobilých výdajů projektu
 • Max. výše podpory na 1 projekt – 2 mil. Kč u obcí do 500 obyvatel
 • Max. výše podpory na 1 projekt – 150 tis. Kč u obcí nad 500 obyvatel

 

Alokace prostředků na výzvu:
 • 50 mil.Kč
Termín výzvy:
 • 16.10.2017 – 30.3.2018 (14:00)

Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:

 • zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.)
 • opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.)
 • zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti
 • doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
 • pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
 • přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.

 

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na výsadbu dřevin (dodávky i stavební práce)
 • výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na podporu biodiverzity v sídlech
 • kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně – požadován dendrologický průzkum
 • výdaje spojené se založením trvalkových záhonů a ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití
 • Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru a další související výdaje (maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů)
 • Zadávací dokumentace
 • Projektová dokumentace včetně souvisejících průzkumných prací, podkladových studií a analýz
 • Zpracování či aktualizace studie sídelní zeleně
 • výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře (výše podpory u těchto opatření je maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů)
 • Způsobilé výdaje související s podporovanou aktivitou Výzvy (maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů)
 • výdaje na demolici stávajících nefunkčních zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch
 • výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, rekonstrukce a realizace propustných a polopropustných cest a pěšin z přírodních materiálů, mostků, propustí, chodníků, včetně terénních úprav
 • výdaje na obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
 • výdaje na opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí)
 • výdaje na publicitu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů

 

Přílohy k žádosti:

 • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
 • V případě, že žadatelem není vlastník dotčeného pozemku, nájemní smlouva nebo písemný souhlas vlastníka
 • Mapový výsek a textová část územního plánu
 • Odborný posudek zpracovaný AOPK ČR (nutné si požádat na příslušném regionálním pracovišti v dostatečném předstihu, nejpozději však do 28. února 2018)
 • Stanovisko orgánu státní správy – dokládá, že opatření není v rozporu s ÚP obce nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení
 • Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu (pokud realizace opatření podléhá řízení stavebního úřadu)
 • Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření a katalogu cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých opatření a katalogu cen stavebních prací.
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánu ochrany přírody – požadovaná příslušnými obecně závaznými právními předpisy
  • závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
  • stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000
  • výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • povolení ke kácení
  • U zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (ne, pokud je orgánem AOPK ČR), že opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany.
 • Dokument prokazující naplnění plánu či rozvoje koncepce a postupné obnovy sídelní zeleně. (Pouze u obcí nad 500 obyvatel)
 • Čestné prohlášení, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná.