MMR - bytové domy bez bariér

MMR - bytové domy bez bariér


Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora bydlení pro rok 2021

 • 117D066 Bytové domy bez bariér

 

Cíl podpory:    

 • odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly, a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady;

Kdo může žádat:

 • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu,
 • společenství vlastníků,
 • vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Alokace:

 • 200 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů
 • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu
 • 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.

Termín výzvy:

 • 15.1.2021 – 9.4.2021 (12:00)

Ostatní podmínky

 • Výzva nepodporuje odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu instalací technických zařízení překonávajících schody (např. šikmá schodišťová plošina).
 • Přístup k výtahu umístěnému v jednom vchodě bytového domu s více čísly popisnými realizovaný skrze vedlejší vchod s jiným číslem popisným není považován za bezbariérový.
 • Výzva není zaměřena na rekonstrukci stávajícího výtahu v bytovém domě.
 • V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, lze do jedné akce a jedné žádosti o poskytnutí dotace zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se limit dotace násobí počtem upravovaných vchodů / vybudovaných výtahů.
 • Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace.
 • Žádost může být podána na akci, u které již byla zahájena realizace.
 • Na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby (výkon rozhodnutí ani insolvenční řízení vedená pouze na bytovou jednotku nejsou překážkou podání žádosti).
 • Bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový přístup byl zkolaudován před více než 10 lety.
 • Žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování akce, doloží buď výpisem z bankovního účtu žadatele, nebo uzavřenou úvěrovou smlouvou, nebo potvrzeným úvěrovým příslibem (ne starší 2 měsíců).
 • V době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup.
 • Žadatel má platný doklad o povolení stavby, pokud je vyžadován, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
 • Výběr dodavatele je prováděn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění nebo dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2021 (u příjemců, kteří v souladu se zákonem nejsou povinni zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení).

 

 • Uznatelné výdaje:
 • zařízení staveniště,
 • demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu,
 • pořízení výtahu,
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu,
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty,
 • přeložky inženýrských sítí,
 • dopravu materiálu, uložení na skládce,
 • revize a zkoušky,
 • DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty.

 

 • Neuznatelné výdaje:
 • na projektovou a jiné typy dokumentací,
 • technický a autorský dozor,
 • koordinační činnost a BOZP a výdaje související s vypracováním žádosti, vč. DPH na tyto neuznatelné položky.
 • výdaje, jejichž dodavatel nebyl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení.

 

Přílohy Žádosti o poskytnutí dotace

 • Čestné prohlášení žadatele, že v době podání žádosti:

a) žadatel má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám;

b) v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci;

c) proti žadateli a je-li právnickou osobou, tak ani proti členovi jeho statutárního orgánu, není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku.

 • Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví bytového domu, kde má být akce realizována.
 • Doklad o právní subjektivitě (netýká se obce).
 • Rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků o realizaci akce nebo souhlas podílových spoluvlastníků
  s realizací akce nebo usnesení členské schůze, představenstva nebo místní samosprávy družstva o realizaci akce.
 • Projektová dokumentace, s patřičným rozsahem a technologickým postupem úprav, na který je požadována dotace, zpracovaná autorizovanou osobou (podle zákona č. 360/1992 Sb.) s příslušným razítkem zahrnující rozsah a technologický postup úprav.
 • Čestné prohlášení autorizované osoby, že navržený projekt je v souladu s vybranými ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 • Předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby.
 • Technicko – ekonomické zdůvodnění stavby podepsané oprávněnou osobou.
 • Doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
 • Čestné prohlášení žadatele, že na budově ani na nemovité věci, jejíž součástí je budova nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby.
 • Čestné prohlášení žadatele, že bytový dům má 4 a více nadzemních podlaží, není a nikdy nebyl vybaven osobním výtahem a/nebo neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu).
 • V případě SVJ a družstva platné stanovy.
 • Čestné prohlášení žadatele, že bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo bezbariérový přístup byl zkolaudován před více než 10-ti lety.
 • Doklad týkající se právního zajištění např. právem stavby, věcným břemenem, pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem apod.
 • Plná moc k zastupování žadatele při podání žádosti a dalších administrativních krocích specifikovaných v plné moci, pokud je žadatel zastupován osobou na základě plné moci.