MMR - podpora územně plánovacích činností obcí

MMR - podpora územně plánovacích činností obcí


Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora územně plánovacích činností obcí - program 117 D0510

Cíl podpory:

 • Cílem podprogramu, který tvoří dva dotační tituly, je podpora pořízení územně plánovacích dokumentací obcí, tedy územních plánů

Kdo může žádat:

 • Obce (mimo hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily územní plán a byly příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova)

Výše a míra podpory:

 • 80 %
 • Max. výše  ZPV – 400 000 Kč  - územní plán

Termín výzvy:

 • Plné žádosti: od 18.10.2017 do 28.12.2017

Ostatní podmínky

Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánu je datum schválení zadání územního plánu.

Datem ukončení realizace akce na pořízení územních plánů je datum předání upraveného návrhu územního plánu pro veřejné projednání pořizovateli

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem
 • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
 • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání
 • výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě provedené projektantem
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
 • DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu

Neuznatelné náklady jsou:

 • výdaje na vlastní práci pořizovatele územního plánu
 • výdaje na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů
 • výdaje na úpravy územních plánů podle přechodných ustanovení stavebního zákona
 • výdaje na zpracování změn územních plánů
 • výdaje na zpracování zadání územního plánu
 • výdaje na úpravy návrhů územních plánů po veřejném projednání

 

 

 

 

Povinné přílohy

 • prohlášení obce (žadatele), že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám
 • smluvní zajištění nákupu služeb
 • smlouva se zhotovitelem/projektantem územního plánu s příslušnou autorizací
 • smlouva se zhotovitelem/projektantem na zpracování územního plánu bude obsahovat požadavky na členění obsahu dokumentace dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., na respektování obecných požadavků na vymezování ploch a dále bude obsahovat cenu v členění po jednotlivých etapách zpracování územního plánu
 • smlouvy se zhotoviteli příslušných částí vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ, pokud jsou součástí akce, a jsou řešeny jinou smlouvou, než smlouvou se zhotovitelem/projektantem územního plánu (výběr zhotovitele musí být proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., pokud byl výběr zpracovatele uskutečněn před 1.10.2016, tak v souladu se zákonem 137/2006 Sb.
 • v případě veřejné zakázky malého rozsahu žadatel doloží prohlášení o splnění podmínek § 6 zákona č. 134/2016 Sb,– prohlášení žadatele (v případě podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky žadatel na vyzvání správce programu předloží dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením, která žadatel provedl před podáním žádosti)
 • doklad o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu § 24 nebo § 189 odst. 3, popř. ve spojení s § 195 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým je
 • doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního úřadu (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti + kvalifikační požadavky vzdělání a praxe)
 • doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování (vyjádření, sdělení)
 • kopie smlouvy o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních požadavků fyzické osoby, která bude pořizování zajišťovat (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti + kvalifikační požadavky vzdělání a praxe)
 • veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona a doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti + kvalifikační požadavky vzdělání a praxe), se kterým je veřejnoprávní smlouva uzavřena
 • doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů
 • výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu včetně kopie tohoto zadání
 • doklad o vlastních finančních prostředcích minimálně ve výši rozdílu mezi celkovou cenou uznatelných nákladů (tj. nákladů na zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání a pro veřejné projednání, případně i nákladů na vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ, je-li zadáním požadováno) a výší dotace
 • v případě obdržení dotace z rozpočtu kraje, doloží žadatel doklad o poskytnutí této dotace ( v případě obdržení této dotace po datu podání žádosti má žadatel povinnost oznámit tuto skutečnost neprodleně – formou žádosti o změnu akce)