OP PIK - Úspory energie v SZT - Výzva IV

OP PIK - Úspory energie v SZT - Výzva IV


Program Úspory energie v SZT – Výzva IV

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla          

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“), velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem    
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Alokace výzvy:

 • 400 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 0,5 / 200 mil. Kč
 • max 50 % způsobilých výdajů – malý podnik, max 45 % ZV – střední podnik, max 40 % ZV – velký podnik  

Termín:

 • Plánovaný příjem žádosti o podporu od 8. 1. 2020 do 30. 6. 2021

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • Instalace a rekonstrukce vytopení na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimus
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE:

D 35 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu


Ostatní podmínky:

 • SZT  - soustava zásobování teplem. V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
 • Jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 8 žádostí o podporu
 • Příjemce je povinen být vlastníkem nebo nájemcem nemovitostí (budov a staveb), kde bude projekt realizován, a to po dobu nejméně 5 let (tří (3) let v případě malých a středních podniků) ode dne ukončení projektu
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.), ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb
 • Podpora bude proplacena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za předpokladů splnění podmínek na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu

 

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek

 

Přílohy k žádosti:

 • Vyplněný formulář finanční analýzy  
 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis nebo Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy
 • Energetický posudek
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní)
 • Vyjádření stavebního úřadu ke všem navrhovaným opatřením v rámci projektu, vč. situace, kdy projekt nepodléhá územnímu/stavebnímu řízení, je bonifikováno v rámci hodnocení kritéria připravenosti projektu
 • Projektová dokumentace
 • Položkový rozpočet
 • Souhrnný kumulativní rozpočet CZV projektu
 • Licence k výkonu licencované činnosti, kde bude projekt realizován, a to pokud je udělena
 • Pokud se žadatel v rámci předloženého podnikatelského záměru zaváže, že od začátku monitorovacího období bude mít implementován systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, tak na začátku tohoto období bude muset doložit platný certifikát Sytému managementu hospodaření s energií ISO 50001