OP PIK - Technologie - výzva XIII

OP PIK - Technologie - výzva XIII


 

Program Technologie – Výzva XIII

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů           

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“)

Alokace výzvy:

 • 550 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 1 / 40 mil. Kč
 • 35 % způsobilých výdajů – střední podnik, 45 % způsobilých výdajů – malý podnik

Termín:

 • Plánovaný příjem žádosti o podporu od 2. 12. 2020 do 2. 3. 2021

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; E 38; F 41 – 43, 52.1, M 71

Ostatní podmínky:

 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
 • Příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 2. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • Podpora bude proplacena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za předpokladů splnění podmínek na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak
 • Počet projektů od jednoho žadatele (jedno IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost

 

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentovaných licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

 

Přílohy k žádosti:

 • Podnikatelský záměr
 • Příloha č. 1 k Modelu hodnocení a kritériím pro hodnocení a výběr projektů – Pracovní formulář v excelovém formátu
 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
 • Indikativní nabídka ke každému způsobilému výdaji