OP PIK - Technologie - výzva XIII

OP PIK - Technologie - výzva XIII


Program Technologie – výzva XIII. Průmysl 4.0

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Cíl podpory:

 • Podporováno bude pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací

Kdo může žádat:

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým nebo středním podnikem (realizace mimo území hl. m. Prahu)

Termín výzvy:

 •  příjem žádostí od 2.12.2020 do 2.3.2021

Výše a míra podpory:

 • dotace ve výši 1 mil. až 40 mil. Kč
 • míra podpory ve výši 45/35 % způsobilých výdajů (malý/střední podnik)

 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.
 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
 • Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů (souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru). Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware

 

Další podmínky:

 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • Podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ- NACE – oddíl:10-11,13-18, 20-33, 38, 41-43, 46-47,28-63, 71-72