OP PIK - velké Technologie

OP PIK - velké Technologie


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Technologie – výzva VII

„velké technologie“

 

Cíl podpory:    zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků
Kdo může žádat: 
 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem     
Termín výzvy:
 • příjem žádostí od 12. 2. 2018 do 14. 5. 2018, sběr žádostí je kontinuální=průběžný
Výše a míra podpory:
 • dotace ve výši 1 až 20 mil. Kč 
 • míra podpory ve výši 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % pro střední
Podporované aktivity zahrnují:
 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:
 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.
 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost,
 • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie
Další podmínky:
 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace
 • Podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE – oddíl 10-11,13-18, 20-33, 38, 41-43, 71
 • Projekt je realizován maximálně 3 roky
 • Bonifikován je projekt realizovaný v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013 nebo v okresech s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR.