OPZ - Efektivní veřejná správa

OPZ - Efektivní veřejná správa


Operační program Zaměstnanost

 Prioritní osa č. 4 Efektivní veřejná správa (výzva 80 a 118)

 

Cíl podpory:     Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Kdo může žádat:

 • Obce a kraje
 • Asociace a sdružení obcí a kraje
 • Dobrovolné svazky obcí

Výše a míra podpory:

 • Výše podpory: 1–10 mil. Kč (Praha 1-5 mil. Kč)
 • Míra podpory: 5 % spolufinancování

Termín výzvy:

Předpoklad 15.3.2018 – 15.6. 2018


Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:

Podporované aktivity v této výzvě vycházejí z aktualizovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen SRRVS). Projekty pomohou územním samosprávným celkům připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve SRRVS.

 

 1. Podpora řízení kvality

 • Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality (CAF, ISO, CSR, MA 21, EFQM)
 • Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality (CAF, ISO, CSR, MA 21)
 • analýza – benchmarking/benchlearning
 • Součástí mohou být vzdělávací aktivity spojené s řízením kvality (kurzy, semináře, workshopy, konzultace, stáže na území ČR (sdílení dobré praxe), resp. pořízení SW k měření a hodnocení řízení kvality

 

 1. Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů
 • Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů
  • zpracování komplexního strategického dokumentu ve vztahu k fungování obce/kraje i úřadu (strategický plán rozvoje obce/kraje/úřadu, akční plán, komunitní plán, koncepce)
  • zpracování segmentového koncepčního dokumentu ve vztahu k fungování obce/kraje i úřadu (koncepce, akční plán, generel, pasport)
 • Tvorba či aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení obcí a krajů (pasporty, generely, apod.)
  • zpracování nového analytického podkladu, studie, metodického a evaluačního dokumentu pro strategické řízení obcí a krajů, jehož platnost časově navazuje na dokument stejné povahy
 • Zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi implementace GDPR
  • zpracování analytických dokumentů (např. situačních analýz, či procesních auditů) obsahujících vyhodnocení implementace GDPR, včetně návrhu opatření ke zlepšení aplikace procesů GDPR, popř. zhodnocení navrhovaných variant inovačních postupů, a zahrnutí příkladů dobré praxe

 

 1. Podpora procesního řízení
 • popis hlavních procesů organizace, zejména procesů realizovaných v rámci přenesené působnosti (životní situace), resp. samostatné působnosti; zavedení systému řízení procesů v organizaci;
 • součástí aktivit mohou být vzdělávací aktivity k procesnímu řízení, pořízení SW nástroje k procesnímu řízení
 1. Podpora Nástrojů komunikace s veřejností
 • Rozvoj stávajících zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data) včetně souvisejícího vzdělávání (kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí (sdílení dobré praxe) vč. pořízení souvisejícího SW nástroje.

 

 1. Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů
 • zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti, tj. realizace školících programů v níže uvedených oblastech včetně tvorby nových vzdělávacích programů:
  • vzdělávání z oblasti výkonu činností v přenesené i samostatné působnosti
  • odpovědné zadávání veřejných zakázek
  • využívání nástrojů eGovernmentu (tj. vzdělávání v elektronických nástrojích sloužících k obsluze sdílených a propojených informačních systémů na nejméně krajské úrovni)
  • projektové a strategické řízení
  • finanční řízení (tj. controlling, účetnictví, financování včetně řízení hotovosti a měření výkonnosti)
  • zvyšování povědomí a odborná příprava pracovníků zapojených do zpracování analýz, strategických dokumentů a souvisejících auditů GDPR (vzdělávací aktivity nad rámec právních předpisů) – mezi aktivity lze zahrnout např. zvyšování kvalifikace pověřence GDPR (v případě, že je pověřenec zaměstnancem organizace), resp. dalších zaměstnanců organizace; seznámení zaměstnanců s aktuálními předpisy, vydávanými judikáty, stanovisky, apod., šíření dobré praxe a inovativní přístup k procesu GDPR,
  • Territorial Impact Assessement (hodnocení Territorial Impact Assessment v kontextu ostatních nástrojů pro hodnocení dopadu; současná praxe hodnocení územních dopadů v ČR a v zahraničí; základní aspekty navrhované metodiky hodnocení územních dopadů; školení v oblasti postupů v rámci 1. kola hodnocení územních dopadů dle metodiky; školení v oblasti postupů v rámci 2. kola hodnocení územních dopadů dle metodiky MMR Efekty územně determinovaných projektů
  • zavádění konceptu Smart Cities (postup zavádění konceptu Smart Cities v souladu s Metodikou Konceptu inteligentních měst); možnosti financování; inovativní partnerství; komunikace s občany; důležitost monitorování postupu ke Smart; evaluace; příklady dobré praxe).
  • vzdělávací aktivity v oblasti voleb (vzdělávací aktivity nad rámec právních předpisů) – zajištění specifického vzdělání pro úředníky ÚSC, kteří zajišťují přípravu a průběh voleb v návaznosti na právní předpisy, soudní judikáty, apod.
 • využity mohou být nástroje jako kurzy, semináře, stáže na území ČR (sdílení dobré praxe), konzultace, workshopy.

V rámci výzvy není podporováno vstupní vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících. Dále není podporováno vzdělávání v oblasti soft skills a jazykové vzdělávání. Vzdělávání v oblasti IT je podporováno pouze, pokud je součástí oblastí vzdělávání výše uvedených.

 

Cílové skupiny:

 • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
 • Volení zástupci
 • Veřejnost

 

Místo dopadu:

 • celá ČR