IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů


 IROP 2014 – 2020 – výzva č. 81 a 82 (SVL)

2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Cíl podpory:

 • Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Kdo může žádat:

 • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Výše a míra podpory:

Míra podpory

 • kraje a jimi zřizované organizace – 90 %
 • obce a jimi zřizované organizace - 90 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 90 %
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 100 %
 • NNO, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 95 %

Výše způsobilých nákladů

 • Min. 500 tis. Kč – 60 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 23.5.2018-29.11.2018

Ostatní podmínky

Podporované aktivity

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 1. Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 3. Chráněné bydlení
 4. Osobní asistence
 5. Denní stacionáře
 6. Týdenní stacionáře
 7. Azylové domy

Projekty v rámci KPSVL (82 výzva) se zaměří na tyto sociální služby:

 1.  azylové domy,
 2.  zařízení pro krizovou pomoc,
 3.  nízkoprahová denní centra,
 4. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 5.  noclehárny,
 6. odborné sociální poradenství,
 7. sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě,
 8. intervenční centra,
 9. zařízení následné péče,
 10.  terénní programy

 

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.

 

Hlavní aktivity projektu

 1. nákup nemovitostí,
 2. výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
 3. pořízení vybavení,
 4. pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby.

 

 

Vedlejší podporované aktivity

 • nákup pozemků,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • projektová dokumentace stavby, EIA,
 • studie proveditelnosti,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
 • povinná publicita,
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).

Cílová skupina:

 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby se zdravotním postižením.

Povinné přílohy

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Studie proveditelnosti
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 8. Položkový rozpočet stavby
 9. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
 10. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU
 11. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 12. Potvrzení souladu projektu předkládaného do IROP se Strategickým plánem sociálního začleňování