MŽP - Zdroje vody

MŽP - Zdroje vody


Národní program Životního prostředí

Zdroje vody

Cíl podpory:
 • zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě
 • vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě

 

Kdo může žádat:
 • obce, příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti (ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty)

 

Výše a míra podpory:
 • Minimální výše dotace: 100 tis.Kč
 • Maximální výše dotace: 3 mil.Kč

 

 • 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě, v obci, kde:
  • veřejný zdroj pitné vody neexistuje anebo
  • kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo
  • voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
 • 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě, v obci, kde:
  • Kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí prokazatelné riziko, že během následujících 5 let nebude zdroj kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje; rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu /např. nová výstavba/) anebo
  • voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že během následujících 5 let dojde k jejich překročení.
 • 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
 • V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude v rámci této Výzvy poskytována podpora malého rozsahu dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Termín výzvy:
 • 4.5.2018 – 18.12.2020  (nebo do vyčerpání alokace 600 mil.Kč)

                                                                   Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:
 • Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován.
 • Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

 

Způsobilé výdaje:
 • Projektová příprava a zajištění autorského a technického dozoru, maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů;
 • Zpracování dat a vyhodnocení výsledků;
 • Stavební práce a služby související s realizací podporované aktivity;
 • Publicita projektu, maximálně však 10 000 Kč.

Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.

 

Přílohy k žádosti:
 • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
 • Oborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst.2 Směrnice MŽP č. 4/2015, vypracovaný odborně způsobilou osobou či osobami, které jsou držiteli příslušných osvědčení či oprávnění dle platných právních předpisů.
 • Součástí odborného posudku je zjednodušená projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu jednoznačně definující navržená opatření a aktivity. Součástí projektové dokumentace musí být oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření
 • Kopie dokumentů prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality vody apod.), jsou-li relevantní.
 • Stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, pouze v případě, kdy projekt není v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů;
 • Souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na vodárenskou soustavu.

 

Přílohy ke smlouvě:
 • Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. smlouvy o dílo;
 • Kopie dokladů prokazující realizaci nepřímých realizačních výdajů, jako např.: výdaje na projektovou přípravu, publicitu (faktury, objednávky, aj.);
 • Kopie oprávnění pro vykonávání činnosti technického a autorského dozoru (pouze v případě stavby);
 • Kopie stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů (např.: stavební povolení, stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody, ČIŽP, aj.), je-li relevantní. V případě projektů, jejichž cílem je vyhledání a realizace nových zdrojů pitné vody (komplexní projekty, jejichž součástí je vyhledání, průzkum, hydrogeologické zkoušky, vystrojení a napojení na rozvodnou síť nebo veřejné odběrné místo) je tato příloha vyžadována až k Žádosti o uvolnění finančních prostředků;
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, je-li relevantní;
 • Aktuální prohlášení o plátcovství DPH.