OP PIK - Inovační vouchery

OP PIK - Inovační vouchery


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Inovační vouchery – Výzva IV.

Cíl podpory:    Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Kdo může žádat:      

  • podnikatelské subjekty - malé, střední podniky

Výše a míra podpory:

  • max. 75 % způsobilých výdajů
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 50 000 Kč
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 299 999 Kč
  • V režimu de minimis

Termín:

  • Žádosti o podporu jsou přijímány od prosinec 2018–červen 2020

Podporované aktivity zahrnují:

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Způsobilými výdaji jsou:

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod.