OP PIK - ICT a Sdílené služby

OP PIK - ICT a Sdílené služby


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ICT a sdílené služby Výzva IV – Tvorba nových IS/ICT řešení; Výzva V – ICT v podnicích

 

Cíl podpory: tvorba nových softwarových řešení (výzva IV); Tvorba nových IS/ICT řešení, Pořízení nových technologií (výzva V)

Kdo může žádat:      

 • malé, střední a velké podniky
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • dotace ve výši 1 mil. Kč až 50 mil. Kč  
 • 45/35/25 % - malý/střední/velký podnik

Termín:

 • Příjem žádostí: prosinec 2018 – červenec 2019

Podporované aktivity zahrnují:

 • Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace;

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Nepodporovanými aktivitami v rámci programu jsou:

 • centra pro implementaci IS/ICT – funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné právní entity), která tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu,
 • tvorba zákaznických webových stránek,
 • služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.)

Další podmínky:

 • min. investice 0,3/0,5/1 mil. Kč do dlouhodobého majetku (dle velikosti žadatele – malý/střední/velký),
 • vytvoření nových pracovních míst (dle velikosti žadatele – malý/střední/velký: tvorba nových IS/ICT řešení 2/3/4)
 • zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let, pracovních míst 5 let (3 v případě MSP),
 • závazné indikátory: Počet pořízených informačních systémů
 • doba realizace projektu je max. 3 roky (ukončení max. 31. 12. 2020).