OP PIK - ICT a sdílené služby - Digitální podnik - výzva V

OP PIK - ICT a sdílené služby - Digitální podnik - výzva V


Chcete získat dotace na digitalizaci Vašeho podniku?

ICT a sdílené služby – Digitální podnik – Výzva V

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl programu:  je podpora zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen “MSP”) působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky
 • podnikající fyzické osoby

Alokace výzvy:

 • 300 000 000 Kč 

Výše a míra podpory:

 • míra podpory:

Region

Malý podnik

Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod

50 %

40 %

Střední Morava

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 %

30 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

40 %

30 %

Jihovýchod

40 %

30 %

 • min. výše podpory je 1 mil. Kč a maximální míra podpory je 10 mil. Kč

Termín:

 • Příjem žádostí o podporu je od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • podporu digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodnikovou konektivitu
 • zvýšení kybernetické bezpečnosti
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou

Ostatní podmínky:

 • Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období
 • Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu[1]
 • Nebudou podpořeny projekty bez významného zvýšení funkcionality (tedy prostá obnova majetku)
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost
 • Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak
 • Investice musí být v přijímající oblasti zachována po dokončení investice po dobu alespoň tří (3) let. Toto nebrání reprodukci zařízení nebo vybavení, které během tohoto období zastará nebo se porouchá, za podmínky, že dotyčná hospodářská činnost zůstane v dané oblasti zachována po relevantní minimální dobu
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Způsobilé výdaje:

 • Investiční výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. hardware, informační a komunikační sítě, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku. Náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví atd.)
 • Neinvestiční výdaje:
 • služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní audity - max. 20 % rozpočtu
 • SW, který je poskytován formou cloudových služeb, např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD apod.
 • poplatky za připojení do on-line úložišť včetně udržovacích poplatků po dobu realizace projektu

Přílohy k žádosti o dotace:

 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • Studie proveditelnosti dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokument prokazující zajištění externího financování projektu – vždy, pokud je relevantní)
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován: (např. výpis z katastru, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva apod.)

 


[1] Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou.