OP PIK - ICT a Sdílené služby - výzva V

OP PIK - ICT a Sdílené služby - výzva V


 

ICT a sdílené služby – Digitální podnik – Výzva V

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory:  je tvorba nových IS/ICT řešení, pořízení nových technologií a služeb v oblasti ICT. Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace

Kdo může žádat:      

 • malé, střední a velké podniky
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • míra podpory je: 45/35/25 % - malý/střední/velký podnik
 • výše podpory bude upřesněna ve výzvě, která se očekává na konci května roku 2021    

Termín:

 • Výzva bude zveřejněna cca dne 28. 6. 2021
 • Příjem žádostí se plánuje od 2. 9. 2021 do 10. 10. 2021

Způsobilými výdaji jsou:

 • Investice do ICT produktů a služeb (hmotný i nehmotný majetek),
 • Expertní služby v oblasti ICT (mzdy pravděpodobně nebudou způsobilé)

Podporované aktivity zahrnují:

 • Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů)
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE, které budou upřesněny ve výzvě programu na konci května roku 2021

   


Ostatní podmínky:

 • Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období
 • Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Další podmínky programu budou upřesněny ve výzvě, která bude zveřejněna na konci května 2021

Přílohy k žádosti o dotace:

 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce
 • Studie proveditelnosti dle povinné osnovy
 • Vyplněný formulář finanční analýzy. Finanční analýza bude zpracována na základě zkrácených účetních závěrek za leta 2018, 2019 a výkazů zisků a ztrát za toto období
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován: (např. výpis z katastru, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva apod.)
 • Další povinné přílohy budou upřesněny ve výzvě, která bude zveřejněna na konci května 2021