OP PIK - Nemovitosti

OP PIK - Nemovitosti


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Nemovitosti – výzva III (předpoklad)

Cíl podpory:   program podporuje malé a střední podniky v jejich záměrech rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt           

Kdo může žádat:            

 • podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a má uzavřena minimálně 2 účetní období
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Výše a míra podpory:

 • 1 – 50 mil. Kč na projekt
 • 1500 Kč/m3, resp. 3000 Kč/m3 pokud je světlá výška nad 6m, resp. pod 6m
 • max. 300 Kč/m2 v projektu revitalizace plochy pro vlastní podnikání
 • 45/35 % - malý/střední podnik

Termín:

 • Příjem žádostí 22.10.2018 – 22.5.2019

Podporované aktivity zahrnují:

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt (vč. případné demolice a nové výstavby).
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení využitelnosti ploch stávajících.
 

 

Ostatní podmínky

Specifické podmínky:

Projekt rekonstrukce objektu:

 • minimálně 500 m2 po realizaci projektu
 • navýšení původní plochy a kubatury max. o 100 %
 • výdaje na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich pořízení

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání:

 • výstavba podporovaného objektu musí začít do 3 let od ukončení projektu, nejedná se o přípravu plochy pro podnikání na zelené louce

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)
 • náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu

Další podmínky:

 • Příjemce musí podpořenou nemovitost využít k založení nové provozovny nebo k rozšíření sortimentu stávající provozovny nebo za účelem zásadní změny výrobního postupu.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz) v kategorii brownfield či nemovitost k rekonstrukci (dokládá se v Plné žádosti).
 • V rámci projektů nebude možné podpořit odstranění ekologických zátěží.
 • Zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let.