OP PIK - Proof of Concept - Výzva V.

OP PIK - Proof of Concept - Výzva V.


Program Proof of Concept – Výzva V.

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Kdo může žádat:      

 • Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (MSP)
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • dotace 300 tis. – 10 mil. Kč
 • dle velikosti podniku a aktivity:
 • Aktivita A) 70 % malý 60 % střední, respektive 50 % u nákladů na patent a vyslání pracovníků
 • Aktivita B) 45 % malý 35 % střední, respektive 50 % u nákladů na patent, vyslání pracovníků a poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Termín:

 • Příjem Žádostí o podporu bude probíhat od 23.11.2020 do 15.03.2021.

Podporované aktivity zahrnují:

 1. Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.
 2. Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Výstupem projektu bude také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

Pro aktivitu A)

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

Pro aktivitu B)

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku po dobu řešení projektu

 

Další podmínky:

 • Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu,
 • příprava studie proveditelnosti musí poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál,
 • projekt není zahájen před datem podání žádosti o podporu,
 • maximálně dva projekty na žadatele,
 • žadatel předkládá práva duševního vlastnictví k výsledkům Výzkumu pořízená od Výzkumné Organizace (např. licenční smlouva), nebo dohodu s VO,
 • všechny projekty musí navazovat na projekty podpořené v rámci výzev OP VVV Předaplikační výzkum, Předaplikační výzkum pro ITI, Předaplikační výzkum pro ITI II s cílem ověření výsledků předaplikační fáze výzkumu před jejich možným uplatněním v praxi,
 • zachování výstupů projektu po dobu 3 let.