OP PIK - Potenciál - výzva VIII

OP PIK - Potenciál - výzva VIII


 

Program Potenciál - Výzva VIII

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Cíl podpory: je zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky               

Kdo může žádat:       

 • podnikatelské subjekty – MSP

Alokace výzvy:

 • 1 000 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • bude upřesněna ve výzvě, jejíž vyhlášení se očekává 27. 5. 2021

Termín výzvy:

 • 14. 6. 2021 – 26. 8. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13–33, E 38.32.

Ostatní podmínky

 • budou podpořeny projekty pouze se 100 % vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) nebo na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063). 
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 žádost
 • zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let
 • jedná se o jednokolovou výzvu
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy