OP PIK - Potenciál - výzva VIII

OP PIK - Potenciál - výzva VIII


Chcete ve firmě zavést výzkumné a vývojové centrum?

Program Potenciál – Výzva VIII

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Cíl podpory:  je zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky               

Kdo může žádat:       

 • malé, střední a velké podniky

Alokace výzvy:

 • 1 000 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • míra dotace je maximálně 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • výše dotace je minimálně 2 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč (včetně)

Termín výzvy:

 • 14. 6. 2021 – 26. 8. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddílů CZ NACE C 10, 13–33, E 38.32 – Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

Ostatní podmínky:

 • náklady na hmotný majetek:
 • náklady na novostavbu a stavební úpravy mohou dosáhnout nejvýše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů
 • náklady na pořízení ostatního nezbytného dlouhodobého hmotného majetku jsou bez limitu
 • náklady na nehmotný majetek: maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
 • velké podniky mohou žádat o podporu pouze při realizaci projektu v jednom z kódů intervence:
 • (kód intervence 065) projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu
 • (kód intervence 063) projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje
 • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu[1]
 • každý Žadatel/příjemce (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 žádost o podporu
 • zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let
 • jedná se o jednokolovou výzvu
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • vymezení zvýhodněných regionů: Žadatelé z regionů vymezených usnesením vlády ČR č. 321/2021 mají nárok na bodové zvýhodnění v modelu hodnocení. Jedná se o Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj
 • majetek musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Rozhodnutí. Majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek
 • výdaje na pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro činnost VaV jsou uznatelné za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:
 • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku příjemce a evidovaná po dobu pěti (5) let od data ukončení realizace projektu
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt
 • projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, musí zahrnout Finanční analýzu investice
 • pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku
 • příjemce je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Rozhodnutí a podklady uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu
 • min. výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 (projekty přímé spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí) činí 10 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu

Způsobilé výdaje:

 • náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • náklady na investice do budov

Povinné přílohy:

 • podnikatelský záměr
 • u projektů s výší předpokládané dotace nad 20 mil. Kč žadatel doloží schopnost projekt financovat
 • žadatel uvede rozsah a využití stávající infrastruktury pro účely realizace VaV projektů
 • výsledky předchozího VaV musí být doloženy realizovanými projekty VaV
 • rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • podepsaný Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi velkým podnikem a malým nebo středním podnikem v případě, že žadatelem je velký podnik (kód intervence 063)
 • prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis za žadatele. Případně též za smluvního partnera v případě, že žadatelem/příjemcem je velký podnik (kód intervence 063)
 • dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován
 • položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd.
 • v případě, že součástí projektu je dodávka technologie a žadatel/příjemce disponuje cenovými nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě), doplní žadatel/příjemce tyto nabídky do žádosti o podporu
 • v případě opakujících se projektů doloží rozpočet jednotlivých typových řešení a jmenný seznam všech projektů s přiřazením k jednotlivým typovým rozpočtům
 • v případě novostavby (i formou přístavby) na základě metodického pokynu ŘO stavební dokumentaci požadovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v podobě dokumentace pro stavební povolení
 • další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní)
 

[1] Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků (pokud není zařazen do způsobilých výdajů projektu) a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou