OP PIK - Program Technologie – výzva XI (pro začínající podniky)

OP PIK - Program Technologie – výzva XI (pro začínající podniky)


 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Technologie – výzva XI (pro začínající podniky)

 

Cíl podpory:    Podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat:

  • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem se vznikem v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) mimo Prahu

Termín výzvy:

  • předpoklad vyhlášení: 6.12.2019 do 30.4. 2020

Výše a míra podpory:

  • ·Alokace: 250 000 000
  • ·dotace ve výši min 450 tis. až 1 mil. Kč
  • míra podpory ve výši 45 % způsobilých výdajů

Podporované aktivity zahrnují:

Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně)1 a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost,
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

Další podmínky:

  • Vyhlášená výzva může upřesnit podmínky
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
  • Podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ- NACE – oddíl: 8, 10-11,13-18, 20-33, 38, 41-43, 46-47,58-63, 71-72, 95