OP PIK - Aplikace - výzva IX

OP PIK - Aplikace - výzva IX


Program Aplikace – Výzva IX

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je získání nových znalostí, které jsou potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví          

Kdo může žádat:      

 • malé, střední a velké podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí   

Alokace výzvy:

 • 2 500 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou uvedeny rozhodující kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:

 

Kategorie činnosti

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

Experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

 

 • v případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

 

Kategorie činnosti

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Průmyslový výzkum

80 %

75 %

65 %

Experimentální vývoj

60 %

50 %

40 %

 

 • v režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace:

 

Kategorie činností

Podpora nezakládající veřejnou podporu

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Průmyslový výzkum

85 %

Experimentální vývoj

85 %

 

 • max. míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
 • min. výše dotace je 2 mil. Kč
 • max. výše dotace je 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 • max. výše dotace je 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065

Termín:     

 • příjem žádostí bude probíhat od 8. 6. 2021 do 1. 9. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center
 • základní výzkum
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží či služeb před dováženými
 • výrobní aktivity
 • projekt předpokládá dosažení alespoň 1 z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový vzor, užitný vzor  
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10– 11, 13 – 18, 20 – 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95

Ostatní podmínky

 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • v této výzvě je oprávněn MSP předložit maximálně tři projekty, velký podnik pouze jeden projekt
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/ů (nebo jeho partnerů), ale skutečné místo realizace projektu
 • jedná se o jednokolovou výzvu
 • nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 05. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu[1]
 • účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu povinná

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Přílohy k žádostí:

 • rozvaha a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená zdaňovací období
 • vyplněný formulář finanční analýzy, a to i za partnery s finančním příspěvkem – u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen konsorcia
 • vyplněný předepsaný formulář Rozpočet pro program Aplikace
 • podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis, a to i za partnery s finančním příspěvkem
 • vyplněné/á a podepsané/á prohlášení partnera/ů zapojeného/ých do realizace operace
 • vyplněné/á a podepsané/á prohlášení organizace pro výzkum a šíření znalostí, pokud je partnerem a nárokuje si dotace
 • v případě, že partnerem žadatele je výzkumná organizace – podklady prokazující splnění definice organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 651/2014 ze dne 17. června 2014

 


[1] Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo souvisejícís pořízenou provozovnou