OP PIK - Aplikace - výzva IX

OP PIK - Aplikace - výzva IX


Program Aplikace – Výzva IX

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je získání nových znalostí, které jsou potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

Kdo může žádat:      

 • podnikatelské subjekty
 • výzkumné organizace  

Alokace výzvy:

 • 2 500 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • bude upřesněno ve výzvě, jejíž vyhlášení se očekává 28. 5. 2021

Termín:     

 • příjem žádostí bude probíhat od 15. 6. 2021 do 31. 07. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • projekt předpokládá dosažení alespoň 1 z výsledků:

- funkční prototyp

- poloprovoz

- ověřená technologie

- software

- průmyslový vzor

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95

Ostatní podmínky

 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • v této výzvě je oprávněn MSP předložit maximálně tři projekty, velký podnik pouze jeden projekt
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
 • jedná se o jednokolovou výzvu

 

Definice pojmů:

Experimentální vývoj – získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření.

Průmyslový výzkum – plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.